Metodické materiály pro obce k akcím typu technopárty

Metodické materiály pro obce k akcím typu technopárty

Předkládáme Vám metodickou pomůcku určenou starostům obcí k postupu v případě, že se na území jejich obce koná akce typu technopárty.
 
Metodická pomůcka vychází z přehledu právní úpravy vztahující se k pořádání akcí typu technopárty, který zpracovalo Ministerstvo vnitra ve spolupráci s dalšími resorty a který je od března 2006 uveřejněn na webových stránkách Ministerstva vnitra, k jehož aktualizaci došlo v prosinci 2011. Spolu s tímto přehledem jsme připravili vzorovou obecně závaznou vyhlášku o stanovení podmínek pro pořádání a průběh akcí typu technopárty a o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku v souvislosti s jejich konáním, jejíž text byl rovněž uveřejněn na našich webových stránkách. Při zpracování tohoto materiálu jsme dále vycházeli z připomínek, které nám ke zveřejněným materiálům jednotlivé obce i další subjekty zaslaly. Na základě těchto připomínek jsme rovněž aktualizovali vzorovou obecně závaznou vyhlášku tak, aby ještě lépe vyhovovala praktickým potřebám a požadavkům obcí.
 
Považujeme však za nutné zdůraznit, že ani na základě předložené metodické pomůcky, ani na základě připravené obecně závazné vyhlášky není možné konáním akcí typu technopárty zabránit. Obecně závazná vyhláška rovněž nezabrání existenci všech problémů, které se v souvislosti s těmito akcemi mohou vyskytnout. Smyslem předložených materiálů je proto jednak poskytnutí určitého „návodu“ pro starosty obcí ve formě modelového postupu obce při konání akcí typu technopárty (metodická pomůcka, přehled právní úpravy), a jednak poskytnutí dalšího „nástroje“ alespoň částečně regulujícího některé organizační důsledky pořádání akcí typu technopárty (vzorová obecně závazná vyhláška). V žádném případě však na tyto materiály nelze pohlížet jako na „všelék“ řešící veškeré problémy a eliminující veškeré negativní důsledky související s akcemi typu technopárty (zejména v případech, kdy organizátoři akce nebudou s orgány státu spolupracovat dobrovolně).
 
Pro účely následujícího textu bude pojmem „akce typu technopárty“ chápána akce s předpokládanou účastí nejméně 250 osob, které od svého zahájení do svého ukončení, včetně přestávek a přerušení, přesáhne dobu jednoho dne, a při kterém může docházet k obtěžování jiných osob nad míru přiměřenou poměrům, zejména hlukem, prachem, světlem nebo vibracemi, pokud není upravena zvláštními právními předpisy (např. zákonem č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím).
 
Předkládanou metodickou pomůcku jsme koncipovali z „chronologického“ hlediska a rozdělili jsme ji do tří částí – postup obce před konáním akcí typu technopárty, postup obce v průběhu konání akce typu technopárty a konečně postup obce po skončení akce typu technopárty.
 
V této souvislosti je však nezbytné zdůraznit, že český právní řád neobsahuje komplexní úpravu práv a povinností pro konání akcí typu technopárty. Jednotlivá práva a povinnosti organizátorů a účastníků těchto akcí, jakož i kompetence „dotčených“ orgánů veřejné správy vyplývají z celé řady právních předpisů, jejichž základní nástin poskytuje již zmíněný přehled právní úpravy k pořádání akcí typu technopárty. Z tohoto důvodu se tato metodická pomůcka koncentruje pouze na doporučení vhodného postupu obcí v případech konání této akce; v metodické pomůcce není uveden vyčerpávající přehled o právech a povinnostech účastníků a zejména o nástrojích orgánů veřejné správy, na jejichž základě mohou do průběhu konání akce zasáhnout. Tyto jsou pak popsány v již publikovaném materiálu.
 
Metodickou pomůcku, ale též všechny další materiály, jsme koncipovali se záměrem napomoci zejména nejmenším obcím, které nedisponují potřebným odborným zázemím. Střední a velké obce nechť tuto skutečnost při čtení pomůcky laskavě zohlední.
 
Jak již bylo uvedeno výše, metodická pomůcka vychází a ve svém textu též odkazuje na jednotlivé části přehledu právní úpravy. Z tohoto důvodu považujeme za nezbytné používat oba materiály společně, ve vzájemné provázanosti.
 
Věříme, že Vám tento materiál Vaši úlohu v souvislosti s konáním akcí typu technopárty usnadní.
 
 
Praha, 9. prosince 2011
 
 
 
Ing. Marie Kostruhová
ředitelka odboru dozoru a kontroly
veřejné správy