Dotace

Přehled dotačních programů pro projekty prevence kriminality v rámci dotačních programů veřejných orgánů. 


Dotace pro rok 2024


Vyhlášení nové výzvy č. 065 OPZ+ „Podpora sociálního začleňování ve vyloučených lokalitách (2)“ ze dne 4. 6. 2024.

Výzva je určena nejen pro obce, ale i pro nestátní neziskové organizace, poskytovatele sociálních služeb a případně další organizace, např. příspěvkové organizace, které plánují realizovat projekt na území obcí vydefinovaných ve výzvě.

Příjem žádostí: od 4. 6. 2024 do 3. 10. 2024

Cíl výzvy: „Posilovat aktivní začleňování, a podpořit tak rovné příležitosti, nediskriminaci a aktivní účast a zlepšit zaměstnatelnost, zejména v případě znevýhodněných skupin.“

Alokace v Kč: 500 000 000

Aktivity zahrnuté ve výzvě: podpora komunitní práce, podpora sociálních služeb, podpora ohrožených rodin s dětmi, podpora osob závislých nebo závislostí ohrožených, podpora řešení dluhové problematiky, podpora posílení výkonu sociální práce na obcích, podpora prevence zdraví, podpora participativních metod práce s cílovou skupinou, podpora programů zaměřených na boj s diskriminací a anticiganismem.

Kontaktní osoby:
Šárka Müllerová, tel. 775 445 242, sarka [dot] mullerova [at] mpsv [dot] cz
Gabriela Bartesová, tel. 778 753 202, gabriela [dot] bartesova [at] mpsv [dot] cz             
Gabriela Hubáčková, tel. 771 139 247, gabriela [dot] hubackova [at] mpsv [dot] cz
Tereza Havelková, tel. 771 139 283, tereza [dot] havelkova [at] mpsv [dot] cz

Dne 26. 6. 2024 se bude konat informační seminář pro žadatele.

Všechny informace k výzvě naleznete na webových stránkách esf.cz.

 

Informace o aktuálně vyhlášených výzvách pro příjem žádostí o grant v rámci přímo řízeného programu Občané, rovnost, práva a hodnoty (Citizenship, Equality, Rights and Values - CERV).

Dovolujeme si Vás informovat na základě sdělení Oddělení kanceláře Rady vlády pro záležitosti romské menšiny a sekretariátu Rady vlády pro národnostní menšiny o aktuálně vyhlášených výzvách pro příjem žádostí o grant v rámci přímo řízeného programu Občané, rovnost, práva a hodnoty (Citizenship, Equality, Rights and Values - CERV)

Aktuálně vyhlášená výzva (CERV-2024-NRCP):
Call for proposals to National Roma Contact Points for Roma equality, inclusion and participation (Výzva k předkládání návrhů národním romským kontaktním místům pro rovnost, začleňování a participaci Romů)
Alokace: 1,6 mil. EUR
Zveřejnění výzvy: 19. prosince 2023
Zahájení příjmu žádostí: 19. prosince 2023
Ukončení příjmu žádostí: 7. března 2024 v 17.00 hodin
Informační schůzka: zatím nebyla naplánovaná
 Výzva je zveřejněna na: Funding & tenders (europa.eu)
Výzva je dostupná na:  Text výzvy
Činnosti, které lze financovat:
-        Opatření k vytvoření a posílení národních romských platforem se zaměřením na zajištění úzké konzultace a spolupráce při implementaci národních romských strategických rámců, včetně společného rozvoje pracovních plánů a harmonogramů NRP;
-        Podpora národních kontaktních míst v jejich úkolu (koordinace a monitorování implementace NRSF);
-        Setkání, pracovní skupiny, semináře, akce na národní, regionální nebo místní úrovni přispívající k dosažení cílů EURSF;
-        Zvyšování povědomí, specializované diskuse zaměřené na výsledky projektu Monitorování romské občanské společnosti nad prováděním národních strategií pro rovnost Romů, jejich začleňování a participace a navazovat na doporučená opatření.

 
Aktuálně vyhlášená výzva (CERV-2024-CITIZENS-TOWN-NT):
Call for proposals for Networks of Towns
(Výzva k předkládání návrhů pro sítě měst)
Alokace: 6 mil. EUR
Zveřejnění výzvy: 23. listopadu 2023
Zahájení příjmu žádostí: 14. prosince 2023
Ukončení příjmu žádostí: 18. dubna 2024 v 17:00 hodin
Informační schůzka: 13. února 2024, 09:30 - 12:30 CET na adrese info session
Výzva je zveřejněna na: Funding & tenders (europa.eu)
Výzva je dostupná na: Text výzvy
Činnosti, které lze financovat:
-        Činnosti mohou mimo jiné zahrnovat: workshopy, semináře, konference, školicí aktivity, setkání odborníků, webináře, aktivity na zvyšování povědomí, akce s vysokou viditelností, shromažďování údajů a konzultace, vývoj, výměny a šíření osvědčených postupů mezi veřejnými orgány a občanskou společností organizace, vývoj komunikačních nástrojů a využívání sociálních médií.
-       V rámci tohoto opatření spolupracují obce nebo kraje a sdružení v dlouhodobé perspektivě jsou vyzýváni k rozvoji sítí měst, aby byla jejich spolupráce udržitelnější a aby si vyměňovaly osvědčené postupy.
Od sítí měst se očekává, že budou integrovat řadu aktivit kolem předmětů společného zájmu souvisejících s cíli programu, zapojí členy komunity aktivní v dané oblasti a zaměří se na udržitelnost.

Dotazy k výzvě lze směřovat na následující e-mail Evropské komise: EC-CERV-CALLS [at] ec [dot] europa [dot] eu nebo na e-mail Národního kontaktního místa CERV: CERV [at] vlada [dot] cz; (tel. +420 720 065 620).

 

Program prevence kriminality na místní úrovni na rok 2024 (Ministerstvo vnitra ČR)
 

Dne 18. 12. 2023 byl vyhlášen Program prevence kriminality na místní úrovni na rok 2024 (dále jen "program"). 

Dotace jsou určeny na projekty neinvestičního i investičního charakteru. 

Jedná se o dotační program Ministerstva vnitra, jehož žadateli mohou být obce, dobrovolné svazky obcí nebo kraje.
Faktickým realizátorem dílčího preventivního projektu může být i nestátní nezisková organizace, příspěvková organizace či další osoby, se kterými příjemce dotace uzavře smlouvu.

Priority programu pro rok 2024 jsou:

 1. Podpora a rozvoj systému prevence kriminality v ČR.
 2. Pomoc obětem TČ a jejich podpora.
 3. Práce s pachateli trestné činnosti, prevence recidivy.
 4. Komplexní a koordinovaný přístup k bezpečnosti v rizikových lokalitách.
 5. Situační prevence kriminality a nové přístupy.
 6. Kriminalita páchaná dětmi a na dětech.
 7. Prevence kybernetické kriminality.

V rámci tohoto programu lze finančně podpořit projekty jako např. Asistent prevence kriminality (APK), či Domovník – preventista.

Investiční projekty jsou v letošním roce zaměřeny pouze na software pro bezpečnostní a preventivní účely (včetně analytických), osvětlení rizikových míst a sportovní hřiště a plácky. Pro rok 2024 není možné žádat na podporu městských kamerových dohlížecích systémů. V případě zájmu o finanční podporu tohoto účelu si dovoluji odkázat na výzvu Ministerstva pro místní rozvoj v rámci Národního plánu obnovy s názvem „Demonstrativní aplikace ekosystémů sítí 5G pro chytrá města, obce a regiony“ (viz níže). 

Od roku 2020 lze v rámci tohoto programu žádat také o dotaci na podporu projektů z oblasti protidrogové prevence, zejména o tvorbu analýz, síťování partnerů, či vzdělávání vlastních zaměstnanců v protidrogové problematice.

Zásady dotačního programu včetně příloh a metodických doporučení naleznete zde.

Elektronické podávání žádostí prostřednictvím webové aplikace https://isprofin.mfcr.cz/rispf je možné od 1. 1. 2024 do 15. 2 2024.

VÝSLEDKY (přehled podpořených a nepodpořených žádostí o dotaci). 

 

Program prevence kriminality na místní úrovni na rok 2024 - 2. kolo ke zvládání dopadů uprchlické vlny souvisejících s invazí Ruské federace na Ukrajinu (Ministerstvo vnitra ČR)

 

Dne 18. 12. 2023 byl vyhlášen Program prevence kriminality na místní úrovni na rok 2024 - 2. kolo ke zvládání dopadů uprchlické vlny souvisejících s invazí Ruské federace na Ukrajinu.

Dotace jsou určeny na projekty neinvestičního charakteru.

Prioritní podpora projektů:

 1. Asistent prevence kriminality,
 2. Domovník - preventista,
 3. Podpora prevence kriminality na kraji (zejména pak překlady existujících preventivních materiálů, specifická školení odborníků na prevenci kriminality, sdílení dobré praxe, konkrétní preventivní projekty jako práce s rizikovými dětmi a mládeží, nenávistné projevy, specificky zaměřená kybernetická kriminalita, podvody apod.),
 4. Projekty prevence kriminality zaměřené na děti a mládež.

Žadateli v rámci dotačního programu může být pouze kraj nebo obec.
Faktickým realizátorem dílčího preventivního projektu může být i nestátní nezisková organizace, příspěvková organizace či další osoby, se kterými příjemce dotace uzavře smlouvu.

Zásady dotačního programu včetně příloh a metodických doporučení naleznete zde

Elektronické podávání žádostí prostřednictvím webové aplikace https://isprofin.mfcr.cz/rispf je možné od 1. 1. 2024 do 15. 2 2024.

VÝSLEDKY (přehled podpořených a nepodpořených žádostí o dotaci). 

 

Program prevence kriminality a závislostního chování 2024 (Karlovarský kraj)

Lhůta pro podávání (příjem) elektronických žádostí se stanovuje na dobu:

-      18. 1. 2024, 9:00 hodin 
-      25. 1. 2024, 15:00 hodin 

Žadatelem o dotaci mohou být obce Karlovarského kraje a nestátní neziskové organizace, které zde realizují svůj projekt.

Dotace je určena na projekty z oblasti bezpečnosti a prevence, které se zaměřují na potlačování sociálně patologických jevů a zvyšují pocit bezpečí občanů na území měst a obcí v Karlovarském kraji.

Jedná se o stávající dotační program kraje na podporu aktivit v oblasti prevence kriminality, pouze došlo k úpravě názvu za účelem upozornění na možnost podpory také projektů z oblasti prevence látkových i nelátkových závislostí. 

Všechny informace k dotačnímu programu (již včetně výsledků) naleznete zde. 

Video záznam informační seminář pro žadatele ze dne 30. 11. 2023


Výzva „Demonstrativní aplikace ekosystémů sítí 5G pro chytrá města, obce a regiony“ (Ministerstvo pro místní rozvoj ČR)
 

Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) v rámci Národního plánu obnovy vyhlásilo výzvu „Demonstrativní aplikace ekosystémů sítí 5G pro chytrá města, obce a regiony“. Výzva je zaměřena na vývoj a uvedení do provozu referenčních aplikací vertikál ekosystému sítí 5G v oblastech:

 • smart cities,
 • bezpečnost veřejných prostranství,
 • městská mobilita a monitorování dopravy,
 • elektronické zdravotnictví,
 • vzdělávání.

V rámci oblasti podpory „Bezpečnost veřejných prostranství“ je možné získat finanční prostředky mimo jiné i na městské kamerové a dohlížecí systémy (MKDS).

Aktuálně vyhlášenou výzvu naleznete ZDE, ukončení příjmu žádostí je do 31. 1. 2024 do 14 hod.

 

Dotace pro rok 2022, 2023

Program prevence kriminality na místní úrovni na rok 2023 (MV ČR) - 2. kolo - UKONČENO

Dne 19. 4. 2023 bylo vyhlášeno 2. kolo Programu prevence kriminality na místní úrovni na rok 2023 (dále jen "program"). 

Priority 2. kola programu pro rok 2023 jsou:

 1. Podpora a rozvoj systému prevence kriminality v ČR.
 2. Pomoc obětem TČ a jejich podpora.
 3. Práce s pachateli trestné činnosti, prevence recidivy.
 4. Komplexní a koordinovaný přístup k bezpečnosti v rizikových lokalitách.
 5. Situační prevence kriminality a nové přístupy.
 6. Kriminalita páchaná dětmi a na dětech.
 7. Prevence kybernetické kriminality.

Více informací k dotačního programu, včetně jeho Zásad, příloh a metodických doporučení naleznete zde

Příjemcem dotace může být pouze kraj, obec nebo dobrovolný svazek obcí. Dotace jsou určeny na projekty neinvestičního a investičního charakteru. Faktickým realizátorem dílčího preventivního projektu může být i nestátní nezisková organizace, příspěvková organizace, či další osoby, se kterými příjemce dotace uzavře smlouvu.

Elektronické podávání žádostí prostřednictvím webové aplikace je možné prostřednictvím webové aplikace od 1. 5. 2023 do 31. 5. 2023

VÝSLEDKY. 

 

Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu aktivit v oblasti prevence kriminality pro rok 2023 - UKONČENO

Lhůta pro podávání (příjem) elektronických žádostí se stanovuje na dobu:

-      17. 1. 2023, 9:00 hodin 
-       24. 1. 2023, 14:00 hodin 

Žadatelem o dotaci mohou být obce Karlovarského kraje a nestátní neziskové organizace.

Dotace je určena na projekty z oblasti bezpečnosti a prevence, které se zaměřují na potlačování sociálně patologických jevů a zvyšují pocit bezpečí občanů na území měst a obcí v Karlovarském kraji.

Všechny informace k dotačnímu programu naleznete zde. Program prevence kriminality na místní úrovni na rok 2023 (MV ČR) - UKONČENO

Dne 8. 12. 2022 byl vyhlášen Program prevence kriminality na místní úrovni na rok 2023 (dále jen "program"). 

Priority programu pro rok 2023 jsou:

 1. Podpora a rozvoj systému prevence kriminality v ČR.
 2. Pomoc obětem TČ a jejich podpora.
 3. Práce s pachateli trestné činnosti, prevence recidivy.
 4. Komplexní a koordinovaný přístup k bezpečnosti v rizikových lokalitách.
 5. Situační prevence kriminality a nové přístupy.
 6. Kriminalita páchaná dětmi a na dětech.
 7. Prevence kybernetické kriminality.

Více informací k dotačního programu, včetně jeho Zásad, příloh a metodických doporučení naleznete zde

Příjemcem dotace může být pouze kraj, obec nebo dobrovolný svazek obcí. Dotace jsou určeny na projekty neinvestičního a investičního charakteru. Faktickým realizátorem dílčího preventivního projektu může být i nestátní nezisková organizace, příspěvková organizace, či další osoby, se kterými příjemce dotace uzavře smlouvu.

Elektronické podávání žádostí prostřednictvím webové aplikace je možné prostřednictvím webové aplikace od 1. 1. 2023 do 15. 2. 2023

VÝSLEDKY.


O2 Chytrá škola - 4. grantová výzva pro základní školy na vzdělávání v oblasti digitální gramotnosti - UKONČENO

Žadatel:   základní škola vedená v registru školských zařízení v České republice bez ohledu na zřizovatele
Příjem žádostí:    2. 11. 2022 - 30. 11. 2022
Výše poskytované podpory:    30 000 Kč - 100 000 Kč
Oblast podpory:   projekty zaměřené na oblast digitální gramotnosti (cílová skupina - děti, mládež, učitelé, veřejnost)

Všechny informace, včetně pravidel a instrukcí pro podání žádosti naleznete zde.  


2. kolo Programu prevence kriminality na místní úrovni 2022 ke zvládání dopadů uprchlické vlny související s invazí Ruské federace na Ukrajinu - UKONČENO

Dne 26. 9.2022 Ministerstvo vnitra vyhlásilo mimořádnou výzvu Programu prevence kriminality na místní úrovni na rok 2022 – 2. kolo ke zvládání dopadů uprchlické vlny související s invazí Ruské federace na Ukrajinu.

Priority programu:

 1. Asistent prevence kriminality
 2. Domovník – preventista
 3. Podpora prevence kriminality na kraji
 4. Neinvestiční projekty řešící bezpečnostní problém spojený s uprchlíky z Ukrajiny

Žadateli o dotaci mohou být obce a kraje.
Jedná se o víceletou a průběžnou výzvu. 

Elektronický příjem žádostí probíhá od 10. 10. 2022 do vyčerpání finančních prostředků/nejpozději do 30. 6. 2023.  

Všechny informace, zásady dotačního programu včetně příloh a metodických doporučení naleznete zde.

VÝSLEDKY:
1. vlna posuzování
2. vlna posuzování
3. vlna posuzování
4. vlna posuzování

 

Dotace pro rok 2022

Program prevence kriminality na místní úrovni na rok 2022 (MV ČR) - UKONČENO


Dne 23. 2. 2022 byl vyhlášen Program prevence kriminality na místní úrovni na rok 2022.

Priority Programu prevence kriminality 2022 jsou:

1. Systém prevence kriminality.
2. Pomoc obětem trestné činnosti.
3. Boj proti recidivě, účinnější resocializace pachatelů, prevence kriminality dětí a mládeže.
4. Komplexní přístup k bezpečí v sociálně vyloučených a jiných rizikových lokalitách.
5. Nové hrozby a přístupy (boj proti kyberkriminalitě, ochrana měkkých cílů, kriminalita páchaná na seniorech, nové přístupy v prevenci majetkové kriminality ad.).

Bližší informace k Programu včetně Zásad pro poskytování dotace ze státního rozpočtu na výdaje realizované v rámci Programu prevence kriminality na místní úrovni v roce 2021 naleznete zde

Žádosti o poskytnutí dotace se podávají do 31. 3. 2022

VÝSLEDKY

 

Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu aktivit v oblasti prevence kriminality na rok 2022 - UKONČENO

Lhůta pro podávání (příjem) elektronických žádostí se stanovuje na dobu:

-        od 20. 1. 2022, 9:00 hodin  
-        do 27. 1. 2022, 14:00 hodin  

Žadatelem o dotaci mohou být obce Karlovarského kraje a nestátní neziskové organizace.

Dotace je určena na projekty z oblasti bezpečnosti a prevence, které se zaměřují výhradně na potlačování kriminálních a sociálně patologických jevů a zvyšují pocit bezpečí občanů na území měst a obcí v Karlovarském kraji.

Všechny informace k dotačnímu programu naleznete zde

 

Dotace pro rok 2021

Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu aktivit v oblasti prevence kriminality na rok 2021 - UKONČENO

Lhůta pro podávání (příjem) elektronických žádostí se stanovuje na dobu:

-        od 4. 3. 2021, 9:00 hodin  

-        do 11. 3. 2021, 15:00 hodin 


Žadatelem o dotaci mohou být obce Karlovarského kraje a nestátní neziskové organizace.
Dotace je určena na projekty z oblasti bezpečnosti a prevence, které se zaměřují výhradně na potlačování kriminálních a sociálně patologických jevů a zvyšují pocit bezpečí občanů na území měst a obcí v Karlovarském kraji.

Všechny informace k dotačnímu programu naleznete zde. 

VÝSLEDKY dotačního programu naleznete zde.


Program prevence kriminality na místní úrovni na rok 2021 (MV ČR) - UKONČENO

Dne 10. 12. 2020 byl vyhlášen Program prevence kriminality na místní úrovni na rok 2021.
 

Priority Programu prevence kriminality 2021 jsou:

1. Systém prevence kriminality.

2. Pomoc obětem trestné činnosti.

3. Boj proti recidivě, účinnější resocializace pachatelů, prevence kriminality dětí a mládeže.

4. Komplexní přístup k bezpečí v sociálně vyloučených a jiných rizikových lokalitách.

5. Nové hrozby a přístupy (boj proti kyberkriminalitě, ochrana měkkých cílů, kriminalita páchaná na seniorech, nové přístupy v prevenci majetkové kriminality ad.).

 

Bližší informace k Programu včetně Zásad pro poskytování dotace ze státního rozpočtu na výdaje realizované v rámci Programu prevence kriminality na místní úrovni v roce 2021 naleznete zde.


Příjemcem dotace může být pouze kraj, obec nebo dobrovolný svazek obcí. Dotace jsou určeny na projekty neinvestičního a investičního charakteru. Faktickým realizátorem dílčího preventivního projektu může být i nestátní nezisková organizace, příspěvková organizace, či další osoby, se kterými příjemce dotace uzavře smlouvu.

Žádosti o poskytnutí dotace se podávají do 15. 2. 2021.

VÝSLEDKY - informace o schválení projektů Programu prevence kriminality na místní úrovni na rok 2021 jsou zveřejněny zde

Bližší informace k uvedeným dotačním programům vám podá Ing. Tereza Pásková - krajská manažerka prevence kriminality (tel.: 354 222 189, mob.: 736 650 140, e-mail: tereza [dot] paskova [at] kr-karlovarsky [dot] cz), Gabriela Tymrová (tel.: 354 222 177, mob.: 601 214 152, e-mail: gabriela [dot] tymrova [at] kr-karlovarsky [dot] cz) nebo Ing. Bc. Šárka Benešová - vedoucí oddělení bezpečnosti a prevence OBKŘ (tel.: 354 222 575,  mob.: 739 604 886 ,e-mail: sarka [dot] benesova [at] kr-karlovarsky [dot] cz).Dotace pro rok 2020

Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu aktivit v oblasti prevence kriminality na rok 2020 - UKONČENO

Žadatelem o dotaci může být obec Karlovarského kraje a nestátní nezisková organizace.

Dotace je neinvestičního charakteru a je určena na projekty z oblasti bezpečnosti a prevence, které se zaměřují výhradně na potlačování kriminálních a sociálně patologických jevů a zvyšují pocit bezpečí občanů na území měst a obcí v Karlovarském kraji.

 
Lhůta pro podávání (příjem) elektronických žádostí se stanovuje na dobu:

-        od 4. 2. 2020, 9:00 hodin  

-        do 10. 2. 2020, 16:00 hodin 

Všechny potřebné informace naleznete zde.

VÝSLEDKY:
Poskytnutí dotací z rozpočtu Karlovarského kraje v rámci Programu na podporu aktivit v oblast prevence kriminality v roce 2020 schválila Rada Karlovarského kraje dne 9. 6. 2020 usnesením č. RK 602/06/20. Poskytnutí dotací obcím Karlovarského kraje schválilo Zastupitelstvo Karlovarského kraje dne 15. 6. 2020 usnesením č. ZK 65/06/20.

Přehled schválených dotací - program prevence kriminality 2020.XLSXProgram prevence kriminality na místní úrovni na rok 2020 (MV ČR) - UKONČENO

Dne 9. 12. 2019 byl vyhlášen Program prevence kriminality na místní úrovni na rok 2020.

 

Priority Programu prevence kriminality 2020 jsou:

1. Systém prevence kriminality.

2. Pomoc obětem trestné činnosti.

3. Boj proti recidivě, účinnější resocializace pachatelů, prevence kriminality dětí a mládeže.

4. Komplexní přístup k bezpečí v sociálně vyloučených a jiných rizikových lokalitách.

5. Nové hrozby a přístupy (boj proti kyberkriminalitě, ochrana měkkých cílů, kriminalita páchaná na seniorech, nové přístupy v prevenci majetkové kriminality ad.).

 

Bližší informace k Programu včetně Zásad pro poskytování dotace ze státního rozpočtu na výdaje realizované v rámci Programu prevence kriminality na místní úrovni v roce 2020 naleznete na:

https://www.mvcr.cz/clanek/vyhlaseni-programu-prevence-kriminality-na-mistni-urovni-na-rok-2020.aspx

 

Příjemcem dotace může být pouze kraj, obec nebo dobrovolný svazek obcí. Dotace jsou určeny na projekty neinvestičního a investičního charakteru. Faktickým realizátorem dílčího preventivního projektu může být i nestátní nezisková organizace, příspěvková organizace, či další osoby, se kterými příjemce dotace uzavře smlouvu.

Žádosti o poskytnutí dotace se podávají do 15. 2. 2020.


VÝSLEDKY dotačního programu jsou zveřejněny zde.