Karlovarský kraj opět pomáhal zvyšovat odbornost preventistů městských policií

Strážníci městských policií v Karlovarském kraji, kteří se zabývají prevencí kriminality, úspěšně absolvovali již II. ročník dvoudenního odborného vzdělávacího semináře zaměřeného na preventivní aktivity ve třídních kolektivech a prevenci sociálně patologických jevů. 

Proškoleni byli strážníci z městských policií Karlovy Vary, Sokolov, Cheb, Ostrov a Mariánské Lázně. 

Zúčastnili se manažeři prevence kriminality dotčených měst, kteří mají zařazen výkon agendy prevence kriminality pod městskou policii a rovněž strážníci preventisté vykonávající v rámci své náplně práce nejrůznější aktivity zaměřené na prevenci sociálně patologických jevů.

Odborné lektorky semináře Mgr. Martina Fialová a Mgr. Tereza Lukáčová, metodičky prevence se zkušenostmi z praxe, se zaměřily především na efektivní metody práce se současnou generací dětí a skladbou třídních kolektivů, jelikož v řadě tříd je aktuální situace náročná. Vztahy mezi žáky jsou po poměrně dlouhém on-line covidovém období různě poznamenané a s příchodem ukrajinských dětí do takových tříd se problémy mezi žáky mnohdy ještě prohloubily.
Diskutováno bylo rovněž o nejzásadnějších problémech, které mezi žáky vznikají a je třeba se jimi zabývat. Jedná se například o šikanu, kyberšikanu a oblast digitálních závislostí.  
Velký prostor byl věnován preventivním programům a práci s třídním kolektivem včetně praktických cvičení. 

Preventiste Sokolov


Jelikož se kriminalita v čase neustále vyvíjí, je třeba na nové trendy reagovat i v oblasti preventivních aktivit. Je nutné, aby preventisté věděli, jak pracovat se současnou generací dětí a skupinami dětí, jelikož i tyto se v čase vyvíjejí. Efektivita prevence kriminality je přímo úměrná vzdělanosti a odbornosti jejich lektorů a kvalitě předávaných informací.

Seminář se uskutečnil v Centru prevence Městské policie Sokolov.

Seminář se uskutečnil za finanční podpory Karlovarského kraje, organizaci zajistil odbor bezpečnosti a krizového řízení ve spolupráci s  Městskou policií Karlovy Vary a Městskou policií Sokolov.