MINISTERSTVO VNITRA OPĚT VYHLAŠUJE DOTAČNÍ PROGRAM PREVENCE KRIMINALITY PRO OBCE A KRAJE

Ministerstvo vnitra i pro rok 2023 vyhlašuje každoroční dotační program pro obce a kraje za účelem snižování kriminality, eliminaci kriminálně rizikových jevů a zvyšování pocitu bezpečí občanů. 

Dne 8. 12. 2022 Ministerstvo vnitra vyhlásilo Program prevence kriminality na místní úrovni na rok 2023 (dále jen "program"). 

Priority programu pro rok 2023 jsou:

  1. Podpora a rozvoj systému prevence kriminality v ČR.
  2. Pomoc obětem TČ a jejich podpora.
  3. Práce s pachateli trestné činnosti, prevence recidivy.
  4. Komplexní a koordinovaný přístup k bezpečnosti v rizikových lokalitách.
  5. Situační prevence kriminality a nové přístupy.
  6. Kriminalita páchaná dětmi a na dětech.
  7. Prevence kybernetické kriminality.


Žadatelem o dotaci z uvedeného programu může být pouze kraj, obec nebo dobrovolný svazek obcí. 
Faktickým realizátorem dílčího preventivního projektu může být i nestátní nezisková organizace, příspěvková organizace či další osoby, se kterými příjemce dotace uzavře smlouvu. 

Dotace jsou určeny na projekty neinvestičního i investičního charakteru.

V rámci uvedeného dotačního programu lze finančně podpořit projekty jako např. Asistent prevence kriminality (APK), Domovník-preventista, či zřízení/modernizace/rozšíření městského kamerového a dohlížecího systému (MKDS).

Od roku 2020 lze v rámci tohoto programu žádat o dotaci také na podporu projektů z oblasti protidrogové prevence, zejména o tvorbu analýz, síťování partnerů, či vzdělávání vlastních zaměstnanců v protidrogové problematice.

Podávání žádostí prostřednictvím webové aplikace je možné od 1. 1. 2023 do 15. 2. 2023

Více informací k dotačního programu, včetně jeho Zásad, příloh a metodických doporučení zde