Na krajském úřadě se konalo setkání s národním koordinátorem pro protidrogovou politiku

Karlovarský kraj navštívil národní koordinátor pro protidrogovou politiku Jindřich Vobořil a zástupci Odboru protidrogové politiky Úřadu vlády ČR. Zúčastnili se  nejen setkání s radním Robertem Pisárem a zástupci odboru bezpečnosti a krizového řízení, ale navštívili také organizace KOTEC v Sokolově a Světlo Kadaň v Karlových Varech.     

IMG_8556.JPG

„Cílem návštěvy koordinátora a jeho týmu bylo zejména projednání aktuálních témat protidrogové politiky, a to jak na národní, tak krajské úrovni. Velmi mě potěšila pochvala za zvyšující se aktivitu a zapojení Karlovarského kraje v oblasti politiky závislostí v několika posledních letech. V kraji se objevují nové projekty, které se snaží pomáhat lidem se závislostmi, ať už jsou to služby terénní či ambulantní. Přesto ještě máme prostor pro zlepšování a věřím, že i politickou vůli, včetně té k finanční podpoře,“ uvedl radní pro oblast sociálních věcí Robert Pisár.     

V rámci jednání bylo projednáno také téma rozvoje sítě adiktologických (protidrogových) služeb v kraji a jejich financování. Metodička služeb Odboru protidrogové politiky Úřadu vlády ČR Tereza Černíková seznámila účastníky s  dotačním programem Úřadu vlády na podporu adiktologických služeb. Zajištění dostupné sítě služeb prevence a léčby závislostí je jedním z prioritních témat vládního akčního plánu politiky v oblasti závislostí.    

IMG_8559.JPG

„Současná síť služeb je dlouhodobě podfinancována a některé z klíčových služeb jsou výhradně zřizovány nevládními organizacemi,“ říká národní koordinátor pro protidrogovou politiku Jindřich Vobořil a dodává: „Spolupráce centrální úrovně s kraji je pro zajištění prevence a léčby nezbytná. Víme, že právě prevence a léčba z dlouhodobého hlediska ušetří nejvíce finančních prostředků.“    

Karlovarský kraj v roce 2022, z vlastních zdrojů, podpořil adiktologické ambulance v regionu částkou ve výši 302 tisíc korun a cca 3 miliony korun přispěl na podporu terénních programů a kontaktních center. Dalších zhruba 800 tisíc korun přerozdělil z programu primární prevence. Výše popsaným službám kraj přerozdělil i dotace ze státního rozpočtu.     

„Dotace, které „protidrogovým“ službám dáváme, tvoří jen malý podíl z dotací, které kraj sociálním službám rozděluje. V roce 2023 je to jen zhruba 1,75  % z více než miliardy korun. Ale jsou to služby potřebné a stejně důležité jako ostatní. Jejich další rozvoj závisí především na tom, zda se jim podaří sehnat kvalifikované zaměstnance, my jsme připraveni je spolufinancovat,“ doplnil radní Robert Pisár.     

Do programu jednání bylo zařazeno také téma alkoholových a nikotinových závislostí v rámci Karlovarského kraje, problematika závislostí u dětí a dospívajících a též přínos existence funkce protidrogového koordinátora v rámci obcí, měst a krajů.     

20230510_160119.jpg

Po skončení jednání na krajském úřadě se účastníci přesunuli do K-centra organizace KOTEC, o.p.s. v Sokolově a následně do prostor K-centra organizace Světlo Kadań, z.s. v Karlových Varech. Zde byli seznámeni s chodem organizací a také zde jednali například o dotačních programech a dalších možnostech financování projektů v oblasti politiky závislostí.