Podrobnosti k možnosti překračovat hranice ČR do sousedních zemí a pro příjezd do ČR

Dne 1. 6. 2020 Vláda ČR schválila systém označující bezpečné země pro cestování. Od 5. června mohou občané ČR bez omezení cestovat do Německa, Rakouska, Maďarska a na Slovensko. Od 15. června mohou občané EU vracející se ze zemí s nízkým a středním rizikem nákazy koronavirem přijet do ČR bez nutnosti testu.

Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví ČR a Ministerstvo vnitra ČR

Aktuální situace k 5. červnu:

 • S účinností od 5. června 12:00 hod. se ruší kontroly na pozemních hranicích s Rakouskem a Německem a opět je možné tyto hranice překračovat na kterémkoliv místě. Cestující však musí počítat s tím, že policie bude provádět namátkové kontroly v příhraničí s oběma státy v rámci výkonu svých pravomocí na území ČR. Na vzdušné hranici se opatření o dočasném znovuzavedení ochrany vnitřních hranic prodlužuje do 30. června 23:59 s tím, že je nově možné pro lety v rámci Schengenu využít všechna letiště.​
   
  Občané ČR, Slovenska, Rakouska, Německa a Maďarska – platí to pro občany s bydlištěm v daných zemích, občané jiných států EU s potvrzeným přechodným nebo trvalým pobytem v těchto zemích a cizinci s přiznaným statusem dlouhodobě pobývajícího rezidenta v těchto zemích mohou přicestovat do ČR bez nutnosti předkládat při vstupu do ČR potvrzení o absolvování testu nebo prokazovat účel cesty nebo zamýšlenou délku pobytu. Toto platí pouze na cesty mezi těmito zeměmi, včetně letecké dopravy.
   
  Občané ČR, občané EU s přechodným nebo trvalým pobytem v ČR a cizinci s přiznaným statusem dlouhodobě pobývajícího rezidenta v ČR se musí při vstupu do Německa i nadále řídit pravidly platnými pro vstup do Německa. Spolková republika Německo a jednotlivé spolkové země se dohodly na zrušení povinné karantény při vstupu na území Spolkové republiky Německo z jiného členského státu EU, státu schengenského prostoru a Velké Británie za předpokladu, že bude celkový počet nových případů nákazy v daném státě za posledních sedm dnů nižší než 50 případů na 100 000 obyvatel. Na webové stránce Robert-Koch-Institutu se lze informovat, na které evropské státy  se toto pravidlo vztahuje.

  V jednotlivých spolkových zemích platí povinnost nosit roušky k zakrytí dýchacích cest zpravidla v hromadné dopravě a uzavřených prostorách.

  Podrobné informace o opatřeních v Berlíně naleznete zde.

  Podrobné informace o opatřeních v Bavorsku naleznete zde.

  Podrobné informace o opatřeních v Sasku naleznete zde.

   

 • Dne 3. června vydalo Ministerstvo zdravotnictví na základě dnešního jednání mezi premiéry České a Slovenské republiky ochranné opatření, které umožňuje občanům Slovenska, EU občanům s vydaným potvrzením o přechodném nebo trvalém pobytu na Slovensku a cizincům s přiznaným postavením dlouhodobě pobývajícího rezidenta Slovenskou republikou vstup do České republiky bez povinnosti testu nebo karantény, uvedení účelu cesty nebo časového omezení. Stejně tak se mohou bez omezení vrátit z pobytu na Slovensku čeští občané, občané EU s přechodným či trvalým pobytem na území ČR nebo cizinci s přiznaným postavením dlouhodobě pobývajícího rezidenta Českou republikou. Uvolnění omezení cestování je platné pouze pro státní hranici mezi Českou republikou a Slovenskou republikou. V tuto chvíli stále platí, že Slovensko umožňuje překračovat tuto hranici pouze na stanovených hraničních přechodech.

 

Od 15. června 2020 nebudou muset občané ČR vracející se ze zemí s nízkým a středním rizikem nákazy COVID-19 bezprostředně po vstupu na území České republiky oznámit tuto skutečnost krajské hygienické stanici. Občanům EU s potvrzením o přechodném pobytu nebo s trvalým pobytem v zemích s nízkým rizikem nákazy COVID-19 a cizincům s přiznaným postavením dlouhodobě pobývajícího rezidenta členského státu EU s nízkým rizikem nákazy onemocnění COVID-19 bude povolen vstup na území České republiky.

Systém označující bezpečné země pro cestování

Mapa znázorňuje systém označující bezpečné země pro cestování, tzv. semafor. Barvy na mapě označují závažnost vývoje COVID-19 v dané zemi. Zeleně jsou zvýrazněny bezpečné země, oranžově země se středním rizikem nákazy a červeně země s vysokým rizikem nákazy.

 • Do zeleně a oranžově označených zemí mohou občané ČR a rezidenti v ČR cestovat bez omezení při návratu zpět.
 • Test na COVID-19 bude vyžadován při cestě z červeně označených zemí.

Na občany a rezidenty zemí EU+, které spadají od oranžové a červené kategorie, se budou nadále vztahovat podmínky pro vstup definované ochranným opatřením Ministerstva zdravotnictví (např. nadále platí, že občané těchto zemí nemohou do ČR cestovat za turistickým účelem). Podmínky vymezené ochranným opatřením platí obdobně i pro občany ČR, kteří mají bydliště v jiném členském státě EU. Pokud země jejich bydliště spadá do oranžové nebo červené kategorie, musí občané ČR s bydlištěm v této zemi předložit po vstupu do ČR test nebo podstoupit karanténu, pokud nesplňují jednu z výjimek vymezenou opatřením.

Odkaz na seznam zemí aktualizovaný v týdenních intervalech podle aktuální epidemiologické situace zde.

 
Obr. 1 Státy rozdělené podle tzv. semaforu podle systému označujícího bezpečné země pro cestování (stav k 1. červnu 2020)

Seznam bezpečných zemí 1.6.png

Členské státy Evropské unie a další státy Schengenské dohody s nízkým rizikem nákazy onemocnění COVID-19 aktuálně jsou:

Bulharská republika, Estonská republika, Finská republika, Chorvatská republika, Islandská republika, Kyperská republika, Lichtenštejnské knížectví, Litevská republika, Lotyšská republika, Lucemburské velkovévodství, Maďarská republika, Spolková republika Německo, Norské království, Polská republika, Rakouská republika, Rumunsko, Řecká republika, Slovenská republika, Republika Slovinsko, Švýcarská konfederace.

Členské státy Evropské unie se středním rizikem nákazy onemocnění COVID-19 aktuálně jsou:

Belgické království, Dánské království, Francouzská republika, Irská republika, Italská republika, Maltská republika, Nizozemské království, Portugalská republika, Španělské království.