Pomůcka pro projektanty k územnímu a stavebnímu řízení platná od 1. 7. 2024

Obsah dokumentace pro povolení stavby kategorie II. a III.  – části Souhrnná technická zpráva z pohledu ochrany obyvatelstva. Obsah dokumentace staveb stanovuje vyhláška MMR č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb k provedení § 158 odst. 5 a § 166 odst. 4 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon.

Výše uvedená vyhláška stanovuje rozpracování způsobu zajištění ochrany obyvatelstva v části B.9 Souhrnné technické zprávy – blíže viz:

  • Příloha č. 1 Obsah dokumentace pro povolení stavby
  • Příloha č. 2 Obsah dokumentace pro povolení stavby vodního díla včetně souvisejících technologických objektů
  • Příloha č. 3 Obsah dokumentace pro povolení stavby sítí technické infrastruktury včetně souvisejících technologických objektů
  • Příloha č. 4 Obsah dokumentace pro povolení stavby v případě souboru staveb
  • Příloha č. 8 Obsah dokumentace pro provádění stavby, nejde-li o stavbu rodinného domu nebo stavbu pro rodinnou rekreaci

Část B.9 Ochrana obyvatelstva Souhrnné technické zprávy

Kapitola B.9 Souhrnné technické zprávy obsahuje informace o způsobu zajištění ochrany obyvatelstva a je nezbytná pro vydání sdělení ochrany obyvatelstva, které je podkladem za oblast ochrany obyvatelstva pro koordinované závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany a ochrany obyvatelstva.

Konkrétně v ní musí být uvedeny informace k následujícím oblastem:

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva

a) způsob zajištění varování a informování obyvatelstva před hrozící nebo nastalou mimořádnou událostí,

b) způsob zajištění ukrytí obyvatelstva,

c) způsob zajištění ochrany před nebezpečnými účinky nebezpečných látek u staveb v zónách havarijního plánování,

d) způsob zajištění ochrany před povodněmi,

e) způsob zajištění soběstačnosti stavby pro případ výpadku elektrické energie u staveb občanského vybavení,

f) způsob zajištění ochrany stávajících staveb civilní ochrany v území dotčeném stavbou nebo staveništěm, jejich výčet, umístění a popis možného dotčení jejich funkce a provozuschopnosti,

g) řešení ochrany obyvatelstva z hlediska osob s omezenou schopností pohybu nebo orientace (platí pro dokumentaci podle přílohy č. 8 vyhlášky č. 131/2024 Sb.).

 

Bližší informace naleznete na Bezportu v sekci Rady a doporučení, Služby občanům nebo na webu Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje v sekci Ochrana obyvatelstva.