Pracovní skupina pro realizaci prevence kriminality v Karlovarském kraji jednala na téma domácí násilí

V měsíci říjnu se v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje konalo jednání Pracovní skupiny pro realizaci prevence kriminality v Karlovarském kraji, které bylo zaměřeno na problematiku domácího násilí. 
Hlavním bodem jednání byla potřeba práce s násilnými osobami v Karlovarském kraji a absence takových služeb v regionu. 

 

Domácí násilí je velice citlivé téma, které často bývá provázeno řadou mýtů.
Každoroční statistiky o přehledu počtu vykázání Policií ČR mohou být rovněž ošemetné, jelikož neukazují, kolik případů domácího násilí se skutečně v domácnostech odehrává, ale ukazují jakousi pomyslnou špičku ledovce.
Média v období první i druhé vlny coronavirové epidemie šířila dezinformace ohledně extrémního nárůstu počtu případů domácího násilí, či vzniku nových případů a eskalacích těch stávajících. Dokonce nepravdivě informovala i o tom, že různé pilíře poskytování pomoci nefungují.   

PSPK DN 3

Tematické jednání pracovní skupiny bylo svoláno za účelem potřeby komunikace mezi jednotlivými aktéry na poli prevence kriminality v kraji z hlediska aktuálnosti této problematiky a z pohledu vnímání její citlivosti a důležitosti spolupráce včetně jednotlivých regionálních specifik, a především kvůli potřebě řešení otázky práce s násilnými osobami, což bývá často opomíjenou záležitostí.  

Hosté jednání byly z řad Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje, Intervenčního centra v Karlovarském kraji pro osoby ohrožené domácím násilím,  Oddělení sociálně-právní ochrany dětí Krajského úřadu Karlovarského kraje a spolku Liga otevřených mužů.  

Obsahem jednání byla činnost intervenčního centra v Karlovarském kraji z hlediska pomoci obětem domácího násilí, postup OSPODU v případech domácího násilí (děti jako oběti domácího násilí), vykazování pachatelů domácího násilí z pohledu Policie ČR a v neposlední řadě informace ohledně práci s násilnými osobami prostřednictvím programů spolku Liga otevřených mužů včetně zkušeností z praxe. 

V rámci diskuse bylo otevřeno téma hranic mezi fyzickými tresty dětí a násilím na dětech. 

Z jednání jednoznačně vyplynula potřeba služeb pro pachatele domácího násilí. Pokud nebude docházet k práci s pachateli násilí ve vztazích a celými rodinami, rodinnými systémy, nebude docházet k řešení příčin problémů, ale pouze k řešení důsledků, případně přesouvání problémů do jiných rodin.