Rady a doporučení - POVODNĚ

Jaro je již v plném proudu a s ním i aprílové počasí. Střídá se krásné jasné počasí spolu s přívaly deště a deště se sněhem, které mohou být místy i velmi vydatné. To může zapříčinit lokální zvednutí hladin řek a ohrožení míst podél vodních toků i tam, kde nepršelo. Pojďme si říci, co nás může při povodni ohrozit a jak se vyvarovat možného nebezpečí.

Nastanou-li vydatné a trvalé deště, mohou se výrazně zvýšit hladiny řek. V zimním období v důsledku tání ledů může dojít v zúžených místech k ucpání koryta řeky ledovými krami a následně k vylití toku řeky z koryta. Tyto stavy hodnotíme jako přirozené povodně. Intenzivními přívalovými srážkami na malém území může dojít ke vzniku přívalové povodně. V důsledku havárie vodního díla masivním vylitím vody z nádrže může dojít k takzvané zvláštní povodni.

Možné příčiny vzniku povodně:

 • trvalý a vydatný déšť,
 • tání ledů v korytě řek, tání sněhu,
 • intenzivní přívalový déšť na menším území,
 • protržení hráze vodního díla,
 • lidský faktor - špatně obdělávaná pole, zanesené odtokové strouhy apod.
Povodeň

Foto: HZS Karlovarského kraje

 

Jak se připravit na možnou povodeň:

 • informujte se na obecním úřadě, zda se vaše obydlí, chata, zahrada či pozemek nenachází v záplavovém území či v území ohroženém zvláštní povodní,
 • informujte se o způsobu varování a informování obyvatelstva při povodni, místě a způsobu evakuace,
 • připravte si materiál na utěsnění dveří, oken, odpadních potrubí atd., které při zvedající se hladině může voda zaplavit (pytle s pískem, fólie, desky, ucpávky kanalizace),
 • proveďte si povodňovou prohlídku kolem svého obydlí, chaty a pozemku a zajistěte, aby neupevněný materiál, ploty, boudy a další překážky, nebránily volnému průtoku vody a nevytvářely druhotné hrázky a ucpávky vodního toku,
 • sledujte předpovědi počasí,
 • sledujte stav hladiny vodního toku, rybníka, přehrady (může-li vás ohrozit) na webu Hlásné a předpovědní služby ČHMÚ nebo prostřednictvím mobilní aplikace ČHMÚ+,
 • sledujte hromadné sdělovací prostředky a místní sdělovací prostředky (obecní rozhlas),
 • řiďte se pokyny povodňových orgánů, policie a záchranářů, aktivně se zapojte do ochrany před povodní dle jejich pokynů.

Jaké jsou stupně povodňové aktivity?

Foto: vodočetná lať

I. Stupeň povodňové aktivity = STAV BDĚLOSTI

 • nastává nebezpečí povodně,
 • orgány samosprávy obcí organizují hlídkovou službu na vodních tocích,
 • je organizována povodňová hlásná služba.

II. Stupeň povodňové aktivity = STAV POHOTOVOSTI

 • vyhlašuje příslušný povodňový orgán, když nebezpečí přirozené povodně přerůstá v povodeň, ale nedochází k větším rozlivům ani škodám,
 • je zajištěna trvalá pohotovost,
 • zasedá povodňová komise,
 • jsou přijímána opatření ke zmírnění průběhu povodně.

III. Stupeň povodňové aktivity = STAV OHROŽENÍ

 • vyhlašuje příslušný povodňový orgán při bezprostředním nebezpečí nebo vzniku škod většího rozsahu, ohrožení životů a majetku v zaplaveném území,
 • podle povodňových plánů se realizují technická opatření, vyprošťovací a záchranné práce.

O hrozbě či vzniku povodně mohou být občané informováni z různých zdrojů: sirénami, sdělovacími prostředky, místním rozhlasem, mobilními megafony apod.

Obrázek: www.chmi.cz

 

Jak se chovat během povodně:

 • jednejte v klidu a s rozvahou,
 • pomáhejte sousedům, dětem, starým a nemocným lidem,
 • dodržujte pokyny povodňových orgánů, policie a záchranářů,
 • pamatujte, že povodňový orgán obce ve svých územních obvodech organizuje, řídí, koordinuje a ukládá opatření na ochranu před povodněmi a v případě potřeby může i od vás požadovat osobní a věcnou pomoc,
 • zbytečně neriskujte, pokud možno nevstupujte do míst, která jsou zatopená, nechoďte do blízkosti rozbouřených toků, nehazardujte a nesjíždějte na lodích rozvodněné vodní toky,
 • v případě zaplavování domu, kdy už nezvládáte svou ochranu vlastní silou a prostředky, včas požádejte o pomoc povodňový orgán obce,
 • buďte připraveni na evakuaci – víte, co má obsahovat evakuační zavazadlo?
 • nezůstávejte v místě, kde byste mohli ohrozit život svůj a svých blízkých, včas se přesuňte na místo, které nebude zatopené vodou.

Jak se chovat při evakuaci:

 • vypněte přívod elektrického proudu, uzavřete hlavní přívod plynu a vody,
 • vyvezte vozidlo z garáže, doplňte pohonné hmoty a zaparkujte ho mimo záplavové území, nebudete-li jej využívat při evakuaci,
 • připravte si evakuační zavazadla pro svou rodinu,
 • přestěhujte potraviny, oblečení, nábytek, stroje a zařízení, suroviny a další materiály do výše položených míst v bytě, nebo do vyšších pater budovy,
 • odvezte nebo nezávadně zlikvidujte nebezpečné látky,
 • odstraňte nebo řádně upevněte snadno odplavitelný materiál,
 • uvolněte cestu domácímu a hospodářskému zvířectvu,
 • uvědomte o evakuaci sousedy,
 • dobře se oblečte a obujte,
 • uzavřete a uzamkněte všechny vstupy a okna,
 • při opuštění domácnosti dejte na dveře oznámení, kdo, kdy a kam se evakuoval, popř. kde jsou umístěna hospodářská zvířata,
 • malým dětem vložte do kapsy kartičku se jménem a adresou,
 • vezměte si s sebou evakuační zavazadlo,
 • zbytečně neriskujte, jednejte v klidu a s rozvahou.

Nepodceňujte nastalou situaci, provádějte preventivní opatření, sledujte aktuální informace a spolupracujte s orgány krizového řízení. Minimalizujete tak riziko dopadu povodně na vaše zdraví nebo majetek. 

Příklad reálného zásahu hasičů po bouřce s vydatným přívalovým deštěm naleznete zde.

Aktuální informace o záplavových území, stavech průtoků hlásných profilů apod. naleznete na webu bezport.cz v sekci Mapový klient pro krizové řízení - Terinos. Po načtení webu stačí v levém horním okně obrazovky zapnout požadované zobrazení vrstev mapového podkladu kliknutím na přeškrtnuté oko.

Další informace o povodních naleznete v článku na Bezpečnostním portálu Karlovarského kraje bezport.cz.

 

duben 2023 | Autor: HZS Karlovarského kraje