Vyhlášení 2. kola Programu prevence kriminality na místní úrovni pro rok 2023

Ministerstvo vnitra vyhlásilo druhé kolo dotačního programu pro obce a kraje za účelem snižování kriminality, eliminaci kriminálně rizikových jevů a zvyšování pocitu bezpečí občanů.

Dne 19. 4. 2023 Ministerstvo vnitra vyhlásilo 2. kolo Programu prevence kriminality na místní úrovni na rok 2023 (dále jen "program"). 

Priority programu pro rok 2023 jsou:

  1. Podpora a rozvoj systému prevence kriminality v ČR.
  2. Pomoc obětem TČ a jejich podpora.
  3. Práce s pachateli trestné činnosti, prevence recidivy.
  4. Komplexní a koordinovaný přístup k bezpečnosti v rizikových lokalitách.
  5. Situační prevence kriminality a nové přístupy.
  6. Kriminalita páchaná dětmi a na dětech.
  7. Prevence kybernetické kriminality.


Žadatelem o dotaci z uvedeného programu může být pouze kraj, obec nebo dobrovolný svazek obcí. 
Faktickým realizátorem dílčího preventivního projektu může být i nestátní nezisková organizace, příspěvková organizace či další osoby, se kterými příjemce dotace uzavře smlouvu. 

Dotace jsou určeny na projekty neinvestičního i investičního charakteru.

V rámci uvedeného dotačního programu lze finančně podpořit projekty jako např. Asistent prevence kriminality (APK), Domovník-preventista, či zřízení/modernizace/rozšíření městského kamerového a dohlížecího systému (MKDS).

Od roku 2020 lze v rámci tohoto programu žádat o dotaci také na podporu projektů z oblasti protidrogové prevence, zejména o tvorbu analýz, síťování partnerů, či vzdělávání vlastních zaměstnanců v protidrogové problematice.

Podávání žádostí prostřednictvím webové aplikace je možné od 1. 5. 2023 do 31. 5. 2023. 
Realizaci projektů bude nutné ukončit nejpozději k 31. 12. 2023.

Více informací k dotačnímu programu, včetně jeho Zásad, příloh a metodických doporučení zde

Autor: Ing. Tereza Pásková, manažerka prevence kriminality Karlovarského kraje, 21. 4. 2023