Spolupráce s nevládními neziskovými organizacemi

HZS Karlovarského kraje spolupracuje s vybranými nevládními neziskovými organizacemi (dále jen „NNO“), zejména se zástupci těchto NNO:

  • Člověk v tísni, o.p.s.,
  • ADRA, o.p.s.,
  • Farní charita Karlovy Vary,
  • Oblastní charita Ostrov,
  • Armáda spásy Karlovy Vary,
  • Oblastní spolek Českého červeného kříže Karlovy Vary,
  • Oblastní spolek Českého červeného kříže Cheb.

Jmenovaným NNO HZS Karlovarského kraje (dále jen „HZS kraje“) poskytuje ve spolupráci s Karlovarským krajem základní prostředky pro jejich činnost jako např. vybavené batohy pro dobrovolníky připravené pro řešení mimořádných událostí v terénu, stany, elektrické termosy, elektrocentrály, aj.

NNO jsou pravidelně zapojovány do společných cvičení s HZS kraje a pravidelně absolvují odbornou přípravu u HZS kraje, při které jsou informováni o jednotkách požární ochrany, integrovaném záchranném systému, evakuaci, o dokumentech vydávanými HZS kraje (krizové plány, havarijní plán, soubor typových činností, bojový řád, metodiky…), aj.

Vybraní členové NNO jsou zařazeni do Komunitního Intervenčního Psychosociálního týmu (tzv. „KIP týmu“). Členové KIP týmu jsou využíváni pro zajištění psychosociální pomoci a posttraumatické péče osobám zasaženým následky mimořádných událostí, k provozu evakuačních středisek a Asistenčního centra pomoci nebo pro obsluhu Informační linky IZS na území Karlovarského kraje. Významná je i role členů NNO jako dobrovolníků, kteří pomáhají starostům se sběrem informací a s distribucí humanitární pomoci občanům postiženým mimořádnou událostí.