Narušení dodávek pitné vody

Cisterna s pitnou vodou.jpg

1. Charakteristika narušení dodávek pitné vody
2. Ohrožení osob
3. Předpokládané ztráty a škody na majetku a životním prostředí
4. Jak se chovat při narušení dodávek pitné vody
5. Možné související hrozby

1. Charakteristika narušení dodávek pitné vody

K narušení dodávek pitné vody může dojít v jakékoli obci na území Karlovarského kraje, a to jak v oblastech zásobovaných z veřejné vodovodní sítě tak v obcích závislých na lokálních zdrojích pitné vody, např. studních. Přehled obcí, ve kterých se vyskytly nebo se s vyšší pravděpodobností mohou vyskytnout problémy se zásobováním pitnou vodou, je zobrazen na obr. č. 1.

Obr. č. 1 Obce, ve kterých se vyskytly nebo se mohou vyskytnout problémy se zásobováním pitnou vodou

Obce, ve kter

Hlavními příčinami může být dlouhodobé sucho, technická závada nebo zhoršená kvalita vody ve vodovodní síti. K narušení dodávek pitné vody může dojít i následkem dlouhodobého výpadku dodávek elektrické energie. Přehled přepokládaných následků v závislosti na konkrétní příčině narušení dodávek pitné vody je uveden v Tab. č. 1.

Tab. č. 1 Příčiny narušení dodávek pitné vody a jejich následky:

Příčina

Předpokládaný následek

1. Nedostatek vody, dlouhodobé sucho

přerušení dodávky vody z vodovodní sítě

2. Technická závada – porucha vodovodní sítě

přerušení dodávky vody z vodovodní sítě

3. Zhoršená kvalita vody ve vodovodní síti

voda z vodovodní sítě je zdravotně závadná, nesmí se používat

4. Zhoršená kvalita vody ve vodovodní síti

voda z vodovodní sítě je použitelná pouze po převaření

Narušení dodávek pitné vody je v běžném rozsahu řešeno náhradním zásobováním pitnou vodou realizovaným příslušným provozovatelem vodovodů a kanalizací. Dojde-li k narušení dodávek pitné vody velkého rozsahu, kdy nebude možné zabezpečit náhradní zásobování, budou dodávky pitné vody řešeny v systému nouzového zásobování pitnou vodou, kterým se rozumí zabezpečení pitné vody pro obyvatelstvo v množství nezbytném pro jeho přežití a po nezbytně nutnou dobu potřebnou pro obnovení funkce běžného zásobování pitnou vodou v rámci postiženého území.

2. Ohrožení osob

Hav

 • Poškození zdraví až úmrtí způsobené ingescí či jiným kontaktem se zamořenou vodou.
 • Zhoršení hygienicko-epidemiologické situace usnadňující vznik a šíření nákaz a epidemií.
 • Ohrožení provozu postižených zdravotnických zařízení.
 • Omezení až zastavení výroby potravin.
 • Ohrožení veřejného pořádku v postižené oblasti.

3. Předpokládané ztráty a škody na majetku a životním prostředí 

 • Zvýšené náklady na neutralizaci a asanaci příslušných zdrojů pitné vody, technologických zařízení k úpravě pitné vody a vodovodních sítí.
 • Náklady na realizaci náhradního nebo nouzového zásobování pitnou vodou.
 • Ztráty vzniklé omezením až zastavením výroby u dotčených subjektů, v zemědělství a možným zvýšeným úhynem hospodářských zvířat v ohrožených oblastech.

4. Jak se chovat při narušení dodávek pitné vody

4.1 Kde najít informace o hrozbě a vzniku narušení dodávek pitné vody

 • Kontakty k hlášení poruch nebo havárií na vodovodní síti a informace o stavu vodovodní sítě největších provozovatelů vodovodu v Karlovarském kraji naleznete zde.
 • Přehled vybraných informačních zdrojů pro různé typy hrozeb a případně i mimořádných událostí naleznete zde.
 • Aktuální informace k narušení dodávek pitné vody velkého rozsahu a mimořádným událostem, které s nimi bezprostředně souvisí, v období bezprostředně před jejich vznikem, při jejich průběhu a po jejich odeznění sledujte na Facebookovém profilu HZS Karlovarského kraje nebo na jeho Twitterovém účtu pod uživatelským jménem @hzskvk.
 • V případě ohrožení zdraví nebo života volejte na tísňovou linku 112.

4.2 Zásady správného chování před narušením dodávek pitné vody 

Z

 • Vyhledejte si a uložte kontakt na poruchovou službu či dispečink Vašeho provozovatele vodovodu.
 • Pokud zpozorujete změnu vlastností vody z vodovodní sítě např. v barvě, zákalu, pachu či chuti vody kontaktujte vašeho provozovatele vodovodu, případně Krajskou hygienickou stanici.
 • Vytvářejte si přiměřené zásoby balené vody (Kotva K5) a trvanlivých potravin. Doporučuje se udržování zásoby na 3 – 5 dní pro každého člena domácnosti včetně domácích zvířat. Nezapomínejte je však obměňovat v závislosti na datu jejich maximální spotřeby.
 • Spotřebu vody v době jejího nedostatku lze snížit např. i používáním jednorázového papírového či plastového nádobí, které je vhodné pořídit v době před vznikem takovéto mimořádné události – lze očekávat, že toto zboží bude při dlouhodobějším narušení dodávek pitné vody v obchodní síti vyprodáno.
 • Při omezeném přístupu k pitné vodě je vhodné mít i dostatečnou zásobu hygienických prostředků jako jsou jednorázové vlhčené ubrousky, dezinfekční gel na ruce, SAVO nebo i tablety a roztoky pro dezinfekci kontaminované vody (např. Sanosil DDW, KATADYN Micropur, AQUASTERIL), atp.
 • Pokud Vám to podmínky dovolí, zachytávejte dešťovou vodu do nádob. Využijete ji standardně na zalévání zahrady, ale při mimořádné události spojené s narušením dodávek pitné vody např. i pro splachování toalety.
 • Zmapujte okolí svého bydliště, zda se v dostupné vzdálenosti nenacházejí volně přístupné přírodní zdroje pitné nebo minerální vody, studánky atp. s ověřenou kvalitou vody pro pitné účely.
 • Při hrozbě nebo reálném narušení dodávek pitné vody respektujte opatření přijímané úřady k omezení nebo zakázání nakládání s povrchovými vodami nebo i k omezení užívání pitné vody z vodovodu (k zalévání zahrad, napouštění bazénů, mytí aut atp.).
 • Nepodílejte se na vytváření a šíření paniky tím, že budete nakupovat nepřiměřené množství balené vody v obchodech.

4.3 Zásady správného chování při narušení dodávek pitné vody

 • Získejte informace o situaci a její prognóze, zejména na stránkách příslušného provozovatele vodovodu, Krajské hygienické stanice, obecního úřadu nebo z oficiálních médií.
 • Řiďte se pokyny složek IZS a nařízeními správních úřadů k omezení spotřeby vody.
 • Dodržujte pokyny Krajské hygienické stanice pro nakládání s vodou z vodovodní sítě.
 • Bude-li voda z vodovodu označena Krajskou hygienickou stanicí jako voda nepitná ani po převaření, nelze ji používat nejen k pití a vaření, ale ani k péči o tělo, k čištění zubů, k mytí předmětů, které svým určením přicházejí do styku s potravinami nebo lidským tělem atp.
 • Šetřete pitnou vodou z veřejného vodovodu, přestože je dodávka zatím funkční. Při několikadenním výpadku v dodávkách pitné vody z veřejného vodovodu můžete využít např. vodu z pramenů v okolí s ověřenou kvalitou vody pro pitné účely.
 • Zvažte odjezd na chatu nebo k příbuzným, kteří nejsou postiženi narušením dodávek pitné vody – jiná vodovodní soustava, vlastní studna ověřenou kvalitou vody pro pitné účely.
 • Nikdy nevolejte na tísňové linky pro získání informací o situaci.
 • Nebudou-li dostupné linky tísňového volání v důsledku přetížení telekomunikačních sítí, budou základny složek IZS sloužit jako ohlašovny, odkud je možné provést tísňové volání, do obnovení telefonického spojení.
Organizování náhradního nebo nouzového zásobování pitnou vodou 

Sledov

 • Aktivně zjišťujte, zda je v místě Vašeho bydliště organizováno náhradní nebo nouzové zásobování pitnou vodou a jakým způsobem. Tyto informace budou podávány prostřednictvím hromadných sdělovacích prostředků či starostou postižené obce (úřední deska, místní rozhlas, SMS brána obce nebo jiný způsob v místě obvyklý).
 • Zásady využívání náhradních nebo nouzových dodávek pitné vody:
  • Dodržujte pokyny Krajské hygienické stanice pro nakládání s vodou distribuovanou např. cisternami v rámci náhradního nebo nouzového zásobování pitnou vodou.
  • Neodebírejte z vodovodní sítě více vody, než nezbytně potřebujete pro pitné účely, vaření a základní hygienu.
  • Respektujte pravidla pro odběr vody, který stanovuje maximální množství vody na osobu a den. První dva dny se je možné, že bude vydáváno jen 5 l na osobu a následující dny 10 – 15 l na osobu.
  • Vodu z cisteren si budete odebírat do vlastních přinesených nádob, nejlépe do kanystrů nebo jiných uzavíratelných nádob se širším hrdlem (běžné PET lahve jsou svým úzkým hrdlem nevhodné).
  • Vodu z cisterny před konzumací vždy převařte.
  • Ověřené a aktuální informace sdílejte s blízkými, se sousedy atp.

4.4 Zásady správného chování po narušení dodávek pitné vody

 • Nadále sledujte informace o aktuální situaci a řiďte se případnými pokyny složek IZS, správních úřadů a vodohospodářů.
 • Dodržujte veškeré platné pokyny pro nakládání s vodou z vodovodní sítě (převařovat vodu, zákaz vypouštění vody do kanalizace aj.) až do okamžiku vydání rozhodnutí Krajské hygienické stanice, že voda z vodovodní sítě splňuje požadavky na pitnou vodu.
Pokud k narušení dodávek pitné vody došlo v důsledku její kontaminace:
 • Není-li již v platnosti zákaz vypouštění vody do kanalizace, je nutné provést proplachování kontaminované části vodovodní soustavy.
 • Při provádění proplachu dodržujte pokyny provozovatele vodovodu a orgánů krizového řízení.
 • Dezinfikujte veškeré předměty, spotřebiče a zařízení, která přišla do kontaktu s kontaminovanou vodou před tím, než je začnete znovu používat po vydání rozhodnutí o kvalitě vody ve vodovodní síti splňující kritéria pro pitnou vodu.
Pokud došlo k přerušení dodávek pitné vody z jiného důvodu (nedostatek vody, technická závada, havárie atp.)
 • Je nutné provést odpouštění vody v domovních vodoinstalacích za účelem jejich odvzdušnění a případného odkalení způsobeného opětovným napuštěním vodovodní soustavy:
  • Při provádění proplachu dodržujte pokyny provozovatele vodovodu a starosty obce.
  • Proplach za účelem odkalení vody se provádí až do okamžiku úplného vymizení zhoršených vlastností pitné vody.
  • Odpouštění vody v domovních vodoinstalacích za účelem odvzdušnění se provádí u vícepodlažních domů od horních pater dolů, přičemž vodu je nutné krátkodobě odpouštět přes všechna výpustní zažízení.

Doplňte spotřebované zásoby, zamyslete se nad možnými zlepšeními ve Vaší přípravě s výhodou právě získaných zkušeností a přijměte efektivní opatření do budoucna.

5. Možné související hrozby

V souvislosti s výskytem narušení dodávek pitné vody je možné očekávat vznik dalších sekundárních mimořádných událostí. Jedná se zejména o: