Povodeň

1. Charakteristika povodně

 

Ochrana domu.jpg

Povodněmi se rozumí přechodné výrazné zvýšení hladiny vodních toků nebo jiných povrchových vod, při kterém voda již zaplavuje území mimo koryto vodního toku a může způsobit škody nebo stav, kdy voda může způsobit škody tím, že z určitého území nemůže dočasně přirozeným způsobem odtékat nebo je její odtok nedostatečný, případně dochází k zaplavení území při soustředěném odtoku srážkových vod.

Největším vodním tokem a hlavní odvodňovací páteří regionu je řeka Ohře, která pramení na území Spolkové republiky Německo a vlévá se do Labe u Litoměřic.

1.1 Hlásné profily a stupně povodňové aktivity

Hlásný profil povodňové služby je místo na vodním toku sloužící ke sledování vodních stavů a tím průběhu povodně. Pro jednotlivé hlásné profily jsou stanoveny konkrétní stupně povodňové aktivity vyjadřující míru povodňového nebezpečí. Rozlišujeme tři stupně povodňové aktivity, přičemž nejvážnější situace je při dosažení třetího stupně povodňové aktivity.

Stupeň povodňové aktivity Popis situace
I. BDĚLOST

Nastává při nebezpečí přirozené povodně a zaniká, pominou-li příčiny takového nebezpečí.

II. POHOTOVOST Je vyhlašován příslušným povodňovým orgánem, když nebezpečí přirozené povodně přerůstá v povodeň, ale nedochází k větším rozlivům ani škodám. 
III. OHROŽENÍ Je vyhlašován při bezprostředním nebezpečí nebo vzniku škod většího rozsahu, ohrožení životů a majetku v záplavovém území.

2. Ohrožení osob

 • Ohrožení života a zdraví osob, příp. pohřešování osob, které se nestačily evakuovat, zhoršení psychického stavu, zejména u osob s duševní chorobou, posttraumatická stresová porucha,
 • v období během či krátce po povodni mohou propuknout epidemie.

3. Předpokládané ztráty a škody na majetku a životním prostředí

 • Významné dopady v oblasti životního prostředí (silné nánosy bahna, trosky),
 • hrozba vzniku epizootií a epifytií (kadávery zvěře, domácích zvířat, tlející organické látky),
 • obtížná a ekonomicky i časově velmi náročná obnova životního prostředí i porušené/zničené infrasktruktury,
 • možný únik nebezpečných látek (dráždivých, toxických) do vod nebo ovzduší a jejich šíření,
 • složitý návrat flóry a fauny do původních lokalit včetně obnovy chráněných území.

4. Jak se chovat při povodni

4.1 Kde najít informace o hrozbě a výskytu povodně

 

Radio aTV.jpg
 • Aktuální informace k povodni velkého rozsahu:
  • Bezpečnostní portál Karlovarského kraje: BezPort
  • Twitter HZS Karlovarského kraje: @hzskvk
 • Stav a předpověď počasí:
 • Přehled vybraných informačních zdrojů: zde.
 • V případě ohrožení zdraví nebo života volejte na tísňovou linku 112!

4.2 Zásady správného chování před vznikem povodně

4.2.1 Dlouhodobá příprava
 • Pokud se chystáte stavět dům v území, kde hrozí záplavy, uzpůsobte architektonický návrh Vašeho domu tomuto faktu - obytné podlaží by mělo být minimálně 0,5 m nad úrovní stoleté povodně,
 • používejte stavební materiály, které dobře odolávají vodě,
 • drahé technologie umistěte mimo předpokládaný dosah povodně,
 • zvažte možné dodatečné stavební úpravy Vašeho domu, které napomohou k ochraně Vašeho majetku - např. instalace zpětné kanalizační klapky, která zabrání vniknutí vody z kanalizace do domu,
 • průběžně si vytvářejte digitální kopie důležitých dokumentů a chraňte je heslem

 

 

Informace o tom, zda se Vaše nemovitost či lokalita vytipovaná k výstavbě nachází v aktivní zóně záplavového území, můžete najít zde.

 

4.2.2 Krátkodobá příprava
 • Z důvodu pravděpodobného výpadku v dodávkách elektrické energie, který může trvat několik hodin i dnů, udržujte nabité mobilní telefony,
 • důležité dokumenty uchovávejte ve vodotěsné nádobě,
 • připravte Váš dům/domácnost na povodeň:

 

Povoden.jpg
  • pakliže je možné účelně zabránit vniknutí vody do domu, můžete instalovat demontovatelnou protipovodňovou zábranu na vnější rám dvěří, dále ucpávky do záchodu a ostatních vývodů kanalizace nebo zpětnou klapku, abyste zabránili zpětnému vniknutí vody kanalizací,
  • při instalaci zábran je nutné zvážit, do jaké výše se dá očekávat zaplavení vodou, účelné je bránit se povodni do výše parapetů oken, tedy cca do 1 metru výšky,
  • je-li to možné, odstěhujte vybavení domu mimo dosah povodně, upevněte volné předměty v okolí budovy, schovejte auto a zvířata.

4.3 Zásady správného chování při povodni

 

Zaplaveny most.jpg
 • Jednejte v klidu a s rozvahourespektujte pokyny povodňových orgánů, policie a záchranářů, např. výzvy k evakuaci (v případě neuposlechnutí takové výzvy hrozí fyzickým osobám pokuta až do výše 100 000,- Kč),
 • pro komunikaci s rodinou a přáteli použijte textové zprávy nebo sociální média,
 • pomáhejte sousedům, dětem, starým a nemocným lidem,
 • zbytečně neriskujte, nevstupujte do míst, která jsou zatopená, nechoďte do blízkosti rozbouřených toků, nehazardujtenesjíždějte na lodích rozvodněné vodní toky,
 • nezůstávejte v otevřené krajině ani v blízkosti vody, držte se dál od mostů nad rychle se pohybující vodou,
 • nelze-li zabránit vniknutí vody do domu, zvažte tzv. řízené zaplavení prostorů pod úrovní okolního terénu pitnou vodou, kdy je postupně tento prostor zaplavován (hlavní výhodou řízeného zaplavení je eliminace množství nánosu povodňové vody a bahna a potažmo zjednodušení situace při realizaci vysoušecích a sanačních pracích),
 • pamatujte, že protipovodňové zábrany, stěny a mobilní hrazení neposkytují stoprocentní ochranu.
EVAKUACE - ZÁKLADNÍ DESATERO před opuštěním domu/bytu

1. Uhaste otevřený oheň v topidlech.
2. Vypněte elektrické spotřebiče.
3. Uzavřete přívod vody, plynu a elektrické energie.
4. Ověřte, zda i sousedé vědí, že mají opustit dům/byt.
5. Dětem vložte do kapsy oděvu cedulku se jménem a adresou.
6. Kočky, psy a další domácí zvířata vezměte s sebou v uzavřených schránkách.
7. Utěsněte kanalizaci ve sklepních prostorách a přízemí, využijte zmiňované ucpávky či zpětné klapky.
8. Odvezte osobní automobil mimo dosah povodně.
9. Připravte si evakuační zavazadlo (jeho doporučený obsah najdete zde).
10. Uzamkněte byt/dům, na dveře dejte oznámení, že jste byt/dům opustili a dostavte se na určené místo.

4.4 Zásady správného chování po povodni

 1. Po povodni nechte vše řádně zdokumentovat pro náhradu škod pojišťovnou a případné příspěvky pomoci státem.
 2. Nechte si zkontrolovat stav obydlí, zejména statiku, rozvody a kanalizaci, zajistěte provedení odborné statické prohlídky, posouzení funkčnosti elektroinstalace, rozvodů plynu a topení, vodovodního a kanalizačního řádu před jejich opětovným připojením.
 3. Zlikvidujte podle pokynů hygienika vodou kontaminované potraviny, plodiny, uhynulé zvířectvo a nepoužitelný materiál a dodržujte základní hygienická pravidla a používejte ochranné prostředky.
 4. Při obnově studní a zdrojů pitné vody se řiďte pokyny odborníků, nepijte vodu z místních zdrojů, dokud nebude prověřena její kvalita, u vlastních studní proveďte jejich vyčištění, desinfekci a několikanásobné odčerpání vody, nechte si provést laboratorní prověření kvality vody.
 5. Kontaktujte příslušné pojišťovny ohledně náhrady škod, ohlaste pojistnou událost pojišťovně v souladu s pojistnými podmínkami, vyhotovte soupis škod, případně je zdokumentujte (fotografie, znalecké posudky, účty, svědectví) a při řešení pojistné události postupujte podle pokynů pojišťovny.
 6. Informujte se o místech humanitární pomoci a v případě stavu nouze si vyžádejte finanční, materiální psychologickou nebo sociální pomoc. V případě nouze si vyžádejte pitnou vodu, potraviny, teplé oblečení, hygienické prostředky, potřebné nářadí pro likvidaci povodňových škod a další potřebné prostředky.
 7. Před zahájením vysoušení odstraňte obložení a omítky stěn, tapety, koberce a podlahové krytiny, případně odkryjte základy stavby. Pro stavby je nejoptimálnější postupné vysychání při zvýšeném průvanu. K rychlému vysušení místnosti použij teplomet nebo absorpční vysoušeč.
 8. Pokud je to možné, aktivně se zapojte do likvidace následků povodní, obnova je dlouhodobý proces, proto je vzájemná pomoc nejúčinnější.
 9. Jednejte s rozvahou, pomáhejte sousedům, starým a nemocným lidem.
 10. Dodržujte pokyny územně příslušných správních úřadů.
 11. Dbejte dodržování hygienických zásad při pracích na území zasaženém povodní a nechte si řádně ošetřit každé otevřené zranění.

5. Možné související hrozby

V souvislosti s výskytem povodně velkého rozsahu je možné očekávat vznik dalších sekundárních mimořádných událostí. Jedná se zejména o:

 • dlouhodobý výpadek elektrické energie, doporučení jak se chovat při dlouhodobém výpadku elektrické energie naleznete zde,
 • přerušení dodávek pitné vody, doporučení jak se chovat při přerušení dodávek pitné vody naleznete zde,
 • únik nebezpečné látky, doporučení jak se chovat při úniku nebezpečné látky naleznete zde,
 • zvláštní povodeň, doporučení jak se chovat při zvláštní povodni naleznete zde,
 • epidemie, doporučení jak se chovat při epidemii naleznete zde.