Přerušení dodávek tepla nebo plynu

Teplárenská soustava je vzájemně propojený soubor zařízení pro výrobu, rozvod (tepelné sítě a předávací stanice) a odběr tepelné energie, včetně tepelných sítí a přípojek. Teplárenské soustavy jsou převážně lokálního rozsahu a nejsou mezi sebou propojeny. Zásobování tepelnou energií v Karlovarském kraji je zabezpečeno třemi základními způsoby:

 • z centrálních zdrojů, které vyrábějí teplo společně s elektřinou, jedná se o elektrárny, závodní teplárny a veřejné teplárenské zdroje (Elektrárna Tisová, a.s. v Tisové a Teplárna Sokolovská uhelná, a. s. ve Vřesové),
 • z ostatních centrálních zdrojů, tzv. monovýroben tepla (výtopny, blokové a velké domovní kotelny s převahou vytápěním tuhými palivy),

  1 teplé oblečení.jpg

 • individuálním vytápěním (kamna, malé domovní kotelny na tuhá, kapalná a plynná paliva).

K omezení nebo přerušení dodávek tepelné energie může dojít v důsledku živelní události, která poškodí část samotné teplárenské soustavy nebo naruší dopravní trasy pro zásobování základními zdroji, kterými jsou paliva, elektřina a voda; dalšími příčinami jsou dlouhodobý nedostatek těchto základních zdrojů; havárie na výrobních či rozvodných zařízeních; terorismus; opatření státních orgánů za krizových stavů (regulační opatření) a také opatření za smogové situace podle zvláštních předpisů.

Plynárenská soustava je tvořena plynovody, předávacími, kompresními a regulačními stanicemi, podzemními zásobníky plynu a zařízeními upravujícími a čistícími plyn. ČR je závislá na dodávkách plynu ze zahraničí, zejména z Ruska a Norska. Opatření na překlenutí výkyvů v těchto dodávkách spočívá zejména v možnosti skladování plynu v podzemních zásobnících. Narušení dodávek plynu rozsahu může být způsobeno zejména narušením plynárenské soustavy v důsledku přírodní pohromy, technologické havárie, terorismu, uvalení embarga výjimečně vysoké poptávky po plynu nebo poruchy hlavních přepravních infrastruktur. Destrukce provozních objektů plynárenské soustavy má přímý vliv na spolehlivost zásobování kraje zemním plynem.

2. Ohrožení osob

 • přímé ohrožení života a zdraví zaměstnanců teplárenských subjektů, plynárenských subjektů a obyvatelstva v jejich okolí při vzniku havárie a zasahujících složek integrovaného záchranného systému  při provádění záchranných  a likvidačních prací,
 • ohrožení zdraví obyvatelstva v důsledku přerušení dodávek tepla a teplé vody (zejména v zimním období) a zvýšení nemocnosti obyvatelstva,
 • omezení životních podmínek a standardu života obyvatelstva v důsledku omezení nebo přerušení dodávek plynu a tepelné energie (zejména v zimním období).

3. Předpokládané ztráty a škody na majetku a životním prostředí

 • škody a zvýšené náklady na opravu, obnovu nebo vyřazení majetku na straně dodavatele nebo odběratele tepelné energie,
 • poškození nebo zničení objektů chráněných památkovou péčí a dalších historicky, kulturně nebo jinak významných objektů, muzejních a jiných sbírek, knižních a archivních fondů.
 • náklady na zajištění provedení nouzového přežití postiženého obyvatelstva, zejména v oblasti zajištění tepla, náhradního ubytování a zásobování základními potravinami,
 • ušlý zisk podnikatelských subjektů závislých ve své činnosti na dodávkách tepla  a plynu,
 • škody a zvýšené náklady na opravu při destrukci zařízení teplárenské a plynárenské  soustavy.

4. Jak se chovat při přerušení dodávek tepla nebo plynu

4.1 Kde najít informace o hrozbě a výskytu přerušení dodávek tepla nebo plynu

 • Přehled vybraných informačních zdrojů pro různé typy hrozeb a případně mimořádných událostí naleznete zde.
 • Aktuální informace o přerušení dodávek tepla nebo plynu v období před jejím vznikem, při jejím průběhu a po jejím odeznění sledujte na Facebookovém profilu HZS Karlovarského kraje nebo na jeho Twitterovém účtu pod uživatelským jménem @hzskvk.
 • V případě ohrožení zdraví nebo života volejte na tísňovou linku 112.

4.2 Zásady správného chování před přerušením dodávek tepla nebo plynu

 • největší úniky tepla způsobuje špatná těsnost oken, zkontrolujte stav oken,
 • pokud máte krb nebo krbová kamna, připravte si dřevo, 
 • pořiďte si náhradní tepelný zdroj (např. teplovzdušný ventilátor, teplovzdušný konvektor, olejový radiátor).

4.3 Zásady správného chování při přerušení dodávek tepla nebo plynu

 • omezte větrání, utěsnete otvory kolem oken a dveří,
 • chraňte se teplým oblečením před prochlazením,
 • obývejte s rodinou jednu místnost (menší než větší), kterou si vyhřejete náhradním  tepelným zdrojem.

4.4 Zásady správného chování po přerušení dodávek tepla nebo plynu

 • po obnovení dodávek tepla a plynu začněte temperovat dům (byt).

5. Možné související hrozby

V souvislosti s výskytem přerušení dodávek tepla nebo plynu se nepředpokládá vznik dalších sekundárních mimořádných událostí.