Propad zemských dutin

1. Charakteristika propadu zemských dutin

2. Ohrožení osob 

3. Předpokládané ztráty a škody na majetku a životním prostředí

4. Jak se chovat při propadu zemských dutin

5. Možné související hrozby

1. Charakteristika propadu zemských dutin

jeskyne propast kluk pada (1).jpg

Propad zemských dutin může být způsoben čistě přírodními vlivy (např. intenzivnější deště a voda zasakující do podzemí v krasových oblastech nebo v důsledku pohybu tektonických desek vlivem zemětřesení), ale častější příčinou je antropogenní činnost. První možností je narušení inženýrských sítí v podzemí (např. prasklé potrubí), které zpravidla způsobí lokální propad. Druhou významnější možností je propad v důsledku důlní činnosti, tj. poddolovaná území, stavby tunelů atd. Poddolovaným územím se rozumí plochy zahrnující známý nebo předpokládaný výskyt hlubinných důlních děl, vzniklých za účelem těžby nebo průzkumu nerostných surovin. Vlivem mnoha faktorů může dojít k destrukci staveb, komunikací i přírodních objektů. Hrozí také propad osob, zvířat či dopravních prostředků do těchto prostor.

2. Ohrožení osob

 • přímé ohrožení života a zdraví osob při propadu zemských dutin.

3. Předpokládané ztráty a škody na majetku a životním prostředí

hasic v jeskyni (1).jpg

V souvislosti s řešením propadu zemských dutin se jedná zejména o tyto náklady:

 • náklady na opravu komunikací a inženýrských sítí,
 • náklady vzniklé přerušením dodávek elektrické energie, plynu, tepla a vody při narušení energovodů a produktovodů,
 • náklady na revitalizaci krajiny,
 • náklady na opravy budov (narušení statiky, poškození objektu, zřícení).

4. Jak se chovat při propadu zemských dutin

4.1 Kde najít informace o hrozbě a výskytu propadu zemských dutin

 • Přehled vybraných informačních zdrojů pro různé typy mimořádných událostí naleznete zde.
 • Aktuální informace k propadu zemských dutin sledujte na Facebookovém profilu HZS Karlovarského kraje nebo na jeho Twitterovém účtu pod uživatelským jménem @hzskvk.
 • V případě ohrožení zdraví nebo života volejte na tísňovou linku 112.

poddolováno.jpg

4.2 Zásady správného chování před propadem zemských dutin

 • Buďte pozorní, sledujte značky a nechoďte do míst, které upozorňují na poddolovaná území, kde by mohly vzniknout propady zemských dutin.
 • Mějte u sebe nabitý mobilní telefon.
 • Na rizikovém území se pohybujte pouze po vyznačených cestách.

4.3 Zásady správného chování při propadu zemských dutin

 • Nepropadejte panice, zachovejte klid a rozvahu.
 • V případě potřeby si přivolejte pomoc a vyčkejte na záchranáře.
 • Jste-li zavaleni např. zeminou pouze částečně, pokuste se ji rukama odstranit.
 • Při větším zavalení ihned zavolejte pomoc, nejlépe na tísňovou linku 112 nebo 150. Nebezpečná jsou nejen možná poranění způsobená závalem, ale také vysoký tlak, který působí na uvězněné tělo, což má za následek omezení dýchání a krevního oběhu. Kvůli tomuto tlaku může vzniknout krevní sraženina a následně selhání srdce, zástava dechu, selhání jiných orgánů v těle nebo šok.
 • Slyšíte-li záchranáře či jiné osoby ve vaší blízkosti, upozorněte na sebe voláním o pomoc.

4.4 Zásady správného chování po propadu zemských dutin

 • V případě škod na majetku nebo úrazu vše řádně zdokumentujte a obraťte se na vaši pojišťovnu.

5. Možné související hrozby

V souvislosti s výskytem propadu zemských dutin se nepředpokládá vznik dalších sekundárních mimořádných událostí.