Vydatné srážky a přívalová povodeň

 

1. Charakteristika vydatných srážek a přívalové povodně

Vydatny dest.jpg

Množství srážek se měří v milimetrech za určitý časový úsek, například za 24 hodin, přičemž 1 milimetr srážek představuje množství 1 litru vody spadlé na 1 metr čtvereční. V České republice spadne za rok v průměru 680 mm srážek, přičemž nejdeštivějšími měsíci jsou červen, červenec a srpen, naopak nejsuššími měsíci jsou leden, únor a březen. Z hlediska typu povětrnostní situace se silné trvalé srážky v České republice vyskytují nejčastěji při postupu tlakových níží z Alpské oblasti přes střední Evropu k severovýchodu. Obecně se silné srážky nejčastěji vyskytují v letních měsících, kdy je vzhledem k vysokým teplotám ve vzduchu obsaženo velké množství vodní páry.

Český hydrometeorologický ústav vydává v rámci Systému integrované výstražné služby výstražné informace na výskyt vydatného deště, velmi vydatného deště a extrémních srážek.

Sledovaný jev

Očekávaný průběh

Vydatný déšť
 • očekávané množství srážek nad 30 mm/6h nebo 40 mm/12h nebo 50 mm/24h nebo 60 mm/48h
 • představuje nízký stupeň nebezpečí
Velmi vydatný déšť
 • očekávané množství srážek nad 40 mm/6h nebo 50 mm/12h nebo 60 mm/24h nebo 90 mm/48h
 • výskyt nebo očekávání dosažení stupně povodňové aktivity
 • vysoký stupeň nebezpečí
Extrémní srážky
 • očekávané množství srážek nad 50 mm/6h nebo 60 mm/12h nebo 80 mm/24h nebo 120 mm/48h
 • výskyt nebo očekávání dosažení stupně povodňové aktivity
 • extrémní stupeň nebezpečí

Přívalové povodně jsou způsobené krátkodobými intenzivními srážkami zpravidla lokálního charakteru, avšak s katastrofálními důsledky. Specifikem přívalových povodní je jejich praktická nemožnost předpovědi. Jsou způsobovány dešti, které zasahují zpravidla malé území a často nejsou včas zaznamenány srážkoměrnou sítí. V České republice se přívalové povodně mohou vyskytnout prakticky kdekoli, a to i mimo síť trvalých vodních toků.

Možnosti předpovídání přívalových povodní jsou velmi silně omezeny, a to vzhledem k prudké dynamice vývoje konvekční oblačnosti, ze které pocházejí přívalové srážky. I když meteorologické podmínky pro vznik silných přívalových srážek mohou být poměrně úspěšně předpověděny, přesnou lokalizaci výskytu, trvání a intenzitu přívalových srážek, a tím i konkrétní ohroženou lokalitu predikovat v podstatě nelze.

Identifikaci nebezpečí vzniku přívalových povodní v území Karlovarského kraje se věnuje analýza „Riziková území při extrémních přívalových srážkách“ zpracovaná v roce 2012, jejímž výstupem je vymezení tzv. kritických bodů a přispívajících ploch. Provedená analýza je dostupná zde.

Kritický bod je na průsečíku hranice zastavěného území obce a údolnice (vodní tok nebo dráha soustředěného odtoku, která je mimo déšť suchá). Přispívající plocha je povodí, jehož uzávěrový profil je tvořen kritickým bodem (veškerá voda, která během srážky spadne na území přispívající plochy, doteče až do místa kritického bodu a následně vnikne do intravilánu, kde může způsobit škody). Každému kritickému bodu odpovídá právě jedna přispívající plocha.

Rozsah přívalových povodní je vázán zejména na množství srážek, velikost přispívající plochy a retenční schopnost krajiny.

 

2. Ohrožení osob

povoden prichazi do ulice.jpg

Ohrožení osob při vydatných srážkách a přívalové povodni spočívá v:

 • možnosti zranění v důsledku přímého kontaktu s vodním proudem a jeho projevy,
 • hojnějším výskytu posttraumatické stresové poruchy, skepse, situační paniky, epidemií,
 • ohrožení osob v kontaktu s možnými uniklými nebezpečnými látkami (dráždivými či toxickými) do vod nebo ovzduší,
 • výskytu epidemií,
 • následných různorodých psychických problémech v důsledku prožitých událostí.

  

3. Předpokládané ztráty a škody na majetku a životním prostředí

V souvislosti s vydatnými srážkami a přívalovou povodní se jedná zejména o:

 • ohrožení funkce kritické infrastruktury (zejména v oblasti energetiky),
 • erozi půdy a jejího transportu,
 • zanesení vodních toků a nádrží,
 • splach nebezpečných látek a jejich vliv na zasažené ekosystémy,
 • sesuvy půdy a jiné svahové pohyby,
 • devastaci nebo poškození výrobních kapacit, zařízení,
 • poškození infrastruktury,
 • výrazné zvýšení produkce odpadů a nákladů na jeho odstranění.

 

4. Jak se chovat při vydatných srážkách a přívalové povodni

4.1 Kde najít informace o hrozbě a výskytu vydatných srážek a přívalové povodně

 • Přehled vybraných informačních zdrojů pro různé typy hrozeb a případně i mimořádných událostí naleznetezde.
 • Stav a předpověď počasí:
 • Aktuální informace k vydatným srážkám a extrémní přívalové povodni v období bezprostředně před jejím vznikem, při jejím průběhu a po jejím odeznění sledujte na Facebookovém profilu HZS Karlovarského kraje nebo na jeho Twitterovém účtu pod uživatelským jménem @hzskvk.
 • V případě ohrožení zdraví nebo života volejte na tísňovou linku 112!

4.2 Zásady správného chování před vydatnými srážkami a vznikem přívalové povodně

4.2.1 Dlouhodobá příprava
 • Pokud se chystáte stavět dům v území, kde hrozí záplavy, uzpůsobte architektonický návrh Vašeho domu tomuto faktu - obytné podlaží by mělo být minimálně 0,5 m nad úrovní stoleté povodně,
 • používejte stavební materiály, které dobře odolávají vodě,
 • drahé technologie umistěte mimo předpokládaný dosah povodně,
 • zvažte možné dodatečné stavební úpravy Vašeho domu, které napomohou k ochraně Vašeho majetku - např. instalace zpětné kanalizační klapky, která zabrání vniknutí vody z kanalizace do domu,
 • průběžně si vytvářejte digitální kopie důležitých dokumentů a chraňte je heslem

 

 

Informace o tom, zda se Vaše nemovitost či lokalita vytipovaná k výstavbě nachází v oblasti možného výskytu přívalové povodně, můžete najít zde.

 

4.2.2 Krátkodobá příprava
 • Z důvodu pravděpodobného výpadku v dodávkách elektrické energie, který může trvat několik hodin i dnů, udržujte nabité mobilní telefony,
 • důležité dokumenty uchovávejte ve vodotěsné nádobě,
 • připravte Váš dům/domácnost na povodeň,
  • pakliže je možné účelně zabránit vniknutí vody do domu, můžete instalovat demontovatelnou protipovodňovou zábranu na vnější rám dvěří, dále ucpávky do záchodu a ostatních vývodů kanalizace nebo zpětnou klapku, abyste zabránili zpětnému vniknutí vody kanalizací,
  • při instalaci zábran je nutné zvážit, do jaké výše se dá očekávat zaplavení vodou, účelné je bránit se povodni do výše parapetů oken, tedy cca do 1 metru výšky,
  • je-li to možné, odstěhujte vybavení domu mimo dosah povodně, upevněte volné předměty v okolí budovy, schovejte auto a zvířata.

4.3 Zásady správného chování při povodni

 • jednejte v klidu a s rozvahourespektujte pokyny povodňových orgánů, policie a záchranářů, např. výzvy k evakuaci (v případě neuposlechnutí výzvy k evakuaci hrozí fyzickým osobám pokuta až do výše 100 000,- Kč),
 • pro komunikaci s rodinou a přáteli použijte textové zprávy nebo sociální média,
 • pomáhejte sousedům, dětem, starým a nemocným lidem,
 • zbytečně neriskujte, nevstupujte do míst, která jsou zatopená, nechoďte do blízkosti rozbouřených toků, nehazardujtenesjíždějte na lodích rozvodněné vodní toky,
 • nezůstávejte v otevřené krajině ani v blízkosti vody, držte se dál od mostů nad rychle se pohybující vodou.

 

EVAKUACE - ZÁKLADNÍ DESATERO před opuštěním domu/bytu

1. Uhaste otevřený oheň v topidlech.
2. Vypněte elektrické spotřebiče.
3. Uzavřete přívod vody, plynu a elektrické energie.
4. Ověřte, zda i sousedé vědí, že mají opustit dům/byt.
5. Dětem vložte do kapsy oděvu cedulku se jménem a adresou.
6. Kočky, psy a další domácí zvířata vezměte s sebou v uzavřených schránkách.
7. Utěsněte kanalizaci ve sklepních prostorách a přízemí, využijte zmiňované ucpávky či zpětné klapky.
8. Odvezte osobní automobil mimo dosah povodně.
9. Připravte si evakuační zavazadlo (jeho doporučený obsah najdete zde).
10. Uzamkněte byt/dům, na dveře dejte oznámení, že jste byt/dům opustili a dostavte se na určené místo.

4.4 Zásady správného chování po povodni

 1. Po povodni nechte vše řádně zdokumentovat pro náhradu škod pojišťovnou a případné příspěvky pomoci státem.
 2. Nechte si zkontrolovat stav obydlí, zejména statiku, rozvody a kanalizaci, zajistěte provedení odborné statické prohlídky, posouzení funkčnosti elektroinstalace, rozvodů plynu a topení, vodovodního a kanalizačního řádu před jejich opětovným připojením.
 3. Zlikvidujte podle pokynů hygienika vodou kontaminované potraviny, plodiny, uhynulé zvířectvo a nepoužitelný materiál a dodržujte základní hygienická pravidla a používejte ochranné prostředky.
 4. Při obnově studní a zdrojů pitné vody se řiďte pokyny odborníků, nepijte vodu z místních zdrojů, dokud nebude prověřena její kvalita, u vlastních studní proveďte jejich vyčištění, desinfekci a několikanásobné odčerpání vody, nechte si provést laboratorní prověření kvality vody.
 5. Kontaktujte příslušné pojišťovny ohledně náhrady škod, ohlaste pojistnou událost pojišťovně v souladu s pojistnými podmínkami, vyhotovte soupis škod, případně je zdokumentujte (fotografie, znalecké posudky, účty, svědectví) a při řešení pojistné události postupujte podle pokynů pojišťovny.
 6. Informujte se o místech humanitární pomoci a v případě stavu nouze si vyžádejte finanční, materiální psychologickou nebo sociální pomoc. V případě nouze si vyžádejte pitnou vodu, potraviny, teplé oblečení, hygienické prostředky, potřebné nářadí pro likvidaci povodňových škod a další potřebné prostředky.
 7. Před zahájením vysoušení odstraňte obložení a omítky stěn, tapety, koberce a podlahové krytiny, případně odkryjte základy stavby. Pro stavby je nejoptimálnější postupné vysychání při zvýšeném průvanu. K rychlému vysušení místnosti použij teplomet nebo absorpční vysoušeč.
 8. Pokud je to možné, aktivně se zapojte do likvidace následků povodní, obnova je dlouhodobý proces, proto je vzájemná pomoc nejúčinnější.
 9. Jednejte s rozvahou, pomáhejte sousedům, starým a nemocným lidem.
 10. Dodržujte pokyny územně příslušných správních úřadů.
 11. Dbejte dodržování hygienických zásad při pracích na území zasaženém povodní a nechte si řádně ošetřit každé otevřené zranění.

5. Možné související hrozby

V souvislosti s výskytem vydatných srážek a přívalové povodně velkého rozsahu je možné očekávat vznik dalších sekundárních mimořádných událostí. Jedná se zejména o:

 • přerušení dodávek pitné vody, doporučení jak se chovat při přerušení dodávek pitné vody naleznete zde.