Povolené činnosti a provozy od 15. června 2020

Epidemiologická skupina na Ministerstvu zdravotnictví se vzhledem k přetrvávající příznivé epidemiologické situaci shodla na dalším uvolňování protikoronavirových opatření s platností od pondělí 15. června. Změny nastanou v pravidlech povinného používání roušek, v oblasti konání hromadných akcí a u některých provozoven a služeb.

Pravidla pro vykonávání povolených činností, provozů a pořádání představení, akcí a jiných shromáždění

Konání hromadných akcí ve venkovních i vnitřních prostorách

 • je povolena přítomnost nejvýše 500 osob ve stejný čas v maximálně 5 stavebně oddělených sektorech areálu, kdy každý z nich má svůj vstup z venkovních prostor i dostatečné zázemí, je zajištěno specifické rozmístění účastníků a ti se nemohou pohybovat mezi sektory.
Pravidla pro pořádání hromadných akcí ve venkovních prostorách:
 • je zachováván odstup mezi osobami nejméně 1,5 metru, s výjimkou členů domácnosti nebo osob blízkých (dále jen „členové domácnosti“),
 • v případě, že se účastníci hromadné akce vyskytují v bližší vzdálenosti než 1,5 metru, pak nosí ochranný prostředek dýchacích cest, který brání šíření kapének, s výjimkou členů domácnosti,
 • pro účastníky je k dispozici dezinfekční prostředek na dezinfekci rukou,
Pravidla pro pořádání hromadných akcí ve vnitřních prostorách:
 • je zachováván odstup mezi osobami nejméně 2 metry a současně účastníci hromadné akce nosí ochranný prostředek dýchacích cest, který brání šíření kapének, s výjimkou členů domácnosti,
 • pro účastníky je k dispozici dezinfekční prostředek na dezinfekci rukou,

Organizovaný trénink nebo zápas sportovců na venkovním i vnitřním sportovišti

 • je povolena přítomnost nejvýše 500 osob ve stejný čas
Pravidla pro pořádání:
 • vzdálenost mezi sportovci a ostatními osobami bude zachovávána nejméně 2 metry,
 • sportovci v době tréninku nebo zápasu nejsou povinni nosit ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének,
 • na sportovišti bude k dispozici nádoba s dezinfekčním prostředkem na dezinfekci rukou,
 • po skončení tréninku nebo zápasu bude prováděna pravidelná dezinfekce všech použitých pomůcek

Svatby

Pravidla pro pořádání:
 • účastní se jen snoubenci, jejich dva svědci, osoba jednající za orgán veřejné moci anebo osoba jednající za orgán oprávněné církve, matrikář a další osoby tak, aby celkový počet osob nebyl vyšší než 500 osob,
 • snoubenci v průběhu sňatečného obřadu nejsou povinni nosit ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének,
 • účastníci sňatečného obřadu nemají povinnost dodržovat odstupy nejméně 2 metry od jiných osob,
 • po skončení sňatečného obřadu je provedena dezinfekce všech použitých pomůcek,

Tato pravidla se obdobně použijí v případě prohlášení osob o tom, že spolu vstupují do registrovaného partnerství

Bohoslužby

 • je povolena přítomnost nejvýše 500 osob ve stejný čas
Pravidla pro pořádání:
 • účastníci bohoslužby si před vstupem do bohoslužebného prostoru povinně dezinfikují ruce,
 • účastníci bohoslužby nosí ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének, vyjma okamžiku přijetí Eucharistie/Večeře Páně,
 • v rámci bohoslužby se vynechá pozdravení pokoje a žehnání se svěcenou vodou a obdobné obřady,
 • duchovní si dezinfikuje ruce alespoň před začátkem bohoslužby, před podáváním Eucharistie/Večeře Páně a po něm,
 • délka bohoslužby se při zachování liturgických předpisů zbytečně neprodlužuje,
 • bohoslužebný prostor je po bohoslužbě řádně vyvětrán a jsou dezinfikovány kontaktní plochy (kliky, lavice apod.)
 • je omezen přístup věřících do dalších míst v kostele/sboru mimo hlavní bohoslužebný prostor

Stejná pravidla se použijí i pro svatby a křty, kostely/sbory mimo bohoslužeb zůstávají otevřené pro osobní modlitbu a individuální duchovní péči.

Nošení roušek a jiných ochranných prostředků

Zůstává v platnosti povinnost nosit ochranné prostředky dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, a to:

 • ve všech vnitřních prostorech staveb, mimo bydliště,
 • v prostředcích veřejné dopravy,
 • při účasti na hromadné akci ve venkovních prostorech, jestliže se daná osoba nachází méně než 1,5 metru od jiné osoby, nejedná-li se o členy domácnosti.
Tato povinnost se nevztahuje na:
 • děti do dvou let věku,
 • děti v mateřské škole při pobytu v mateřské škole nebo v dětské skupině při pobytu v prostorách, kde se provozuje dětská skupina, a pedagogické pracovníky v mateřské škole a osoby pečující v dětské skupině,
 • děti, žáky, studenty, účastníky vzdělávání, účastníky přijímacího řízení, členy zkušebních komisí a pedagogické pracovníky škol a školských zařízení zapsaných ve školském rejstříku, osoby ve vzdělávacích institucích poskytujících jednoleté kurzy cizích jazyků s denní výukou při vzdělávání nebo poskytování poradenských služeb v rámci jedné místnosti, pokud je zachován rozestup nejméně 1,5 m,
 • studenty, účastníky přijímacího řízení, akademické pracovníky, členy zkušebních komisí pro státní zkoušky a přijímací zkoušky na vysokých školách podle zákona č. 111/1998 Sb., pokud je zachován rozestup nejméně 1,5 m a pokud je v místnosti maximálně 15 osob,
 • osoby s poruchou intelektu, kognitivní poruchou či závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu,
 • osoby v uzavřeném vozidle, jsou-li všechny členy společné domácnosti nebo osoby blízké,
 • osoby po dobu nezbytně nutnou pro pořízení jejich portrétní fotografie, popř. fotografie novomanželů,
 • osoby řídící vozidlo veřejné dopravy, kdy nejsou v přímém kontaktu s cestujícím při jeho odbavení,
 • osoby při provádění autorského díla (např. divadelního, tanečního nebo hudebního představení) a osoby účinkující při tvorbě a výrobě audiovizuálního díla nebo pořadu, jsou-li splněny podmínky níže,
 • moderátory, redaktory a obdobné osoby vystupující v rozhlasových, televizních a dalších pořadech, ve studiu a bez hostů, a to pouze v případě, jsou-li splněny podmínky níže,
 • pacienty a zdravotnické pracovníky po dobu nezbytně nutnou, je-li to potřebné pro poskytování zdravotních služeb,
 • osoby, které vykonávají práci zařazenou rozhodnutím příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví do kategorie třetí nebo čtvrté pro rizikový faktor pracovních podmínek zátěž teplem, a dále osob, jež vykonávají práci, která dosud nebyla kategorizována a u které lze předpokládat, že po provedení kategorizace bude z důvodu přítomnosti rizikového faktoru pracovních podmínek zátěž teplem spadat do kategorie třetí nebo čtvrté,
 • zaměstnance po dobu, kdy vykonává práci na jednom místě, pracuje-li ve vzdálenosti nejméně 2 metry od jiné osoby,
 • plavčíky, trenéry a instruktory, vykonávající činnost u bazénů, udržující zpravidla rozestup od jiných osob alespoň 2 metry,
 • snoubence v průběhu sňatečného obřadu a osoby činící prohlášení o tom, že spolu vstupují do registrovaného partnerství
Podmínky pro vystupování umělců při provádění autorského díla nebo při výrobě pořadu bez ochranných prostředků dýchacích cest:
 • mezi účinkujícími umělci a dalšími osobami konajícími v místě provádění autorského díla činnosti související s prováděním autorského díla nebo tvorbou audiovizuálního díla nebo pořadu (dále jen „spolupracovník“), umělci a diváky apod. je při provádění autorského díla nebo tvorbě audiovizuálního díla nebo pořadu dodržen odstup alespoň 2 m; tento odstup nemusí být dodržen mezi účinkujícími umělci,
 • místo provádění autorského díla nebo natáčení audiovizuálního díla nebo pořadu je pravidelně dezinfikováno a v případě, jedná-li se o uzavřené prostory, jsou pravidelně větrány,
 • je zajištěna dezinfekce rukou pro umělce i jejich spolupracovníky,
 • v případě, že některý z umělců nebo jejich spolupracovníků má tělesnou teplotu  37 °C a vyšší nebo jiné příznaky onemocnění COVID-19, je zamezeno jeho přístupu do místa provádění autorského díla nebo tvorby audiovizuálního díla nebo pořadu.

Provoz provozoven stravovacích služeb

 • je povolena přítomnost osob ve venkovních prostorách provozoven stravovacích služeb mezi 23. a 6. Hodinou
 • je zakázáno konzumovat potraviny včetně nápojů na veřejnosti v místě jejich prodeje nikoli v nezbytně nutných případech pro potřeby nezbytného občerstvení, jedná-li se o potraviny určené k bezprostřední konzumaci, a v takovém případě pobývat za účelem jejich konzumace od prodejny, výdejového okénka apod. méně než 10 metrů.
Pravidla pro provoz:
 • zákazníci jsou usazeni tak, že mezi nimi je odstup alespoň 1,5 metru, s výjimkou zákazníků sedících u jednoho stolu,
 • venkovní prostory provozovny jsou uspořádány tak, aby sedící zákazníci ve kterékoliv části nebyli ve vzdálenosti kratší než 1,5 metru od kolemjdoucích osob, ledaže venkovní prostory provozovny od okolí dělí pevná bariéra bránící šíření kapének z dýchacích cest,
 • provozovatel aktivně brání shromažďování osob ve vzájemné vzdálenosti menší než 1,5 metru, včetně čekací zóny provozovny,
 • při vstupu do vnitřních i venkovních prostor provozovny stravovacích služeb je zajištěna možnost dezinfekce rukou pro zákazníky,
 • provozovatel zajistí, aby zákazníci při pohybu po vnitřních prostorech provozovny udržovali povinný odstup,
 • dezinfekce židlí a stolů se provádí před usazením každé nové skupiny zákazníků,
 • v případě prodeje přes výdejové okénko se dezinfekce výdejového okénka provádí alespoň každé 2 hodiny,
 • zákazník nemá povinnost nosit ochranný prostředek dýchacích cest v době konzumace potravin a pokrmů včetně nápojů u stolu,
 • v případě, že pracovník provozovny má tělesnou teplotu 37 °C a vyšší nebo jiné příznaky onemocnění COVID-19, je zamezeno jeho přístupu do provozovny,
 • provozovatel postupuje tak, aby vedl zákazníky k dodržování všech opatření

Činnost v provozovnách

Pravidla pro provoz:
 • provozovatelé musí aktivně bránit tomu, aby se zákazníci zdržovali v kratších vzdálenostech od sebe, než jsou 2 m, a to včetně řízení front čekajících zákazníků, a to jak uvnitř, tak před provozovnou, zejména za pomoci označení prostoru pro čekání a umístění značek pro minimální rozestupy 2 m mezi zákazníky,
 • umístit dezinfekční prostředky u často dotýkaných předmětů (především kliky, zábradlí, nákupní vozíky) tak, aby byly k dispozici pro zaměstnance i zákazníky provozoven a mohly být využívány k pravidelné dezinfekci,
 • zajistit informování zákazníků o výše uvedených pravidlech, a to zejména prostřednictvím informačních plakátů u vstupu a v provozovně, popřípadě sdělováním pravidel prostřednictvím reproduktorů v provozovně,

Provoz farmářských a ostatních venkovních trhů a tržišť

 • je povoleno zkoušení oblečení na místě trhů a tržišť
Pravidla pro pořádání:
 • zajistit odstupy mezi stánky, stolky nebo jinými prodejními místy nejméně 2 metry,
 • aktivně zajišťovat, aby zákazníci mezi sebou udržovali odstup nejméně 1,5 metru ve venkovních prostorech a 2 metry ve vnitřních prostorech tržišť,
 • umístit nádoby s dezinfekčními prostředky u každého prodejního místa,
 • prodávat zboží bez možnosti ochutnávky nebo konzumace potravin a pokrmů,

Provoz zoologických zahrad, botanických zahrad, arboret a podobných provozů, do kterých lze vstupovat jen na základě vstupenky

 • je povolen počet návštěvníků v jednom dni nepřesahující 250 osob na jeden hektar plochy zařízení
Pravidla pro provoz:
 • provozovatel zajistí zvýšenou dezinfekci areálu, zamezení kontaktu návštěvníků a zaměstnanců pečujících o zvířata,
 • provozovatel zajistí opatření k zabránění hromadění osob a kontroly dodržování minimálních rozestupů v místech, kde lze očekávat akumulaci osob, např. pokladny, vstupní brány, dětská hřiště, prostory před záchody, odpočinkové zóny, atrakce, občerstvovací zóny apod.

Činnost holičství a kadeřnictví

 • ruší se povinnost dodržovat odstupy alespoň 2 metry mezi zákazníky, stejně jako mezi holičem a jeho zákazníkem od ostatních holičů a jejich zákazníků,
Pravidla pro provoz:
 • holič nebo kadeřník (dále jen „holič“) při výkonu své práce používá ochranu dýchacích cest, bránící šíření kapének,
 • v případě, že holič nebo zákazník má tělesnou teplotu 37 °C a vyšší nebo jiné příznaky onemocnění COVID-19, je zamezeno jeho přístupu do provozovny holičství nebo kadeřnictví,
 • v provozovně holičství nebo kadeřnictví jsou dostupné dezinfekční prostředky pro dezinfekci rukou,
 • na záchodech jsou dostupná antibakteriální mýdla, dezinfekční prostředky pro dezinfekci rukou a jednorázové ručníky,
 • před začátkem poskytování služby, po ukončení poskytování služby a při přechodu k jinému zákazníkovi si holič vždy dezinfikuje ruce prostředkem s virucidním účinkem, a pokud používá rukavice, vymění si rukavice a mezitím si dezinfikuje ruce,
 • povrchová dezinfekce se provádí po poskytnutí služby každému zákazníkovi, včetně všech použitých kadeřnických pomůcek,
 • podlaha je dezinfikována alespoň jednou denně,

Provoz muzeí, galerií, výstavních síní a dalších podobných zařízení

 • je povolena účast nejvýše 500 osob ve stejný čas, přičemž musí připadat 10 m2 prostorů přístupných návštěvníkům na 1 návštěvníka
Pravidla pro provoz:
 • mezi návštěvníky jsou dodržovány odstupy alespoň 2 metry, s výjimkou členů domácnosti nebo osob blízkých (dále jen „členové domácnosti“),
 • návštěvník u vstupu provede dezinfekci rukou, přičemž dezinfekční prostředky zajistí provozovatel zařízení

Provoz divadel, kin, koncertních síní, cirkusů a podobných provozů

 • je povolena účast nejvýše 500 osob v hledišti
 • je zrušena povinnost, aby v případě míst pro sezení s pevně umístěnými sedadly diváci seděli jen v každé druhé řadě a v takové řadě diváci seděli tak, že mohou sedět vždy nejvýše 2 osoby vedle sebe a od jiných osob je bude oddělovat alespoň jedno volné sedadlo,
 • je zrušena povinnost, aby v případě míst pro sezení bez pevně umístěných sedadel diváci seděli tak, že společně sedí nejvýše ve dvojicích a od jiných osob je odděluje vzdálenost alespoň 1,5 metru,
 • mimo hlediště není zamezeno sedět na místech jinak určených k sezení,
Pravidla pro provoz:
 • provozovatel zajistí alespoň jednu osobu, která dohlíží na dodržování následujících pravidel a působí na diváky a další osoby, aby je dodržovali,
 • následující pokyny jsou sdělovány divákům a dalším osobám zejména formou informačních tabulí, letáků, na obrazovkách, plátnech apod.,
 • mezi prodejními místy vstupenek je odstup alespoň 2 metry,
 • v řadě osob čekajících na prodej vstupenek jsou řazeni zákazníci s odstupy alespoň 2 metry a jsou vyzýváni informačními letáky k dodržování tohoto odstupu a k tomu, aby nejlépe platili platební kartou,
 • ve vstupním prostoru a na záchodech jsou dostupné dezinfekční prostředky pro dezinfekci rukou,
 • v hledišti, v sále apod. se nekonzumují žádné potraviny včetně nápojů,
 • před zahájením představení apod. je celý prostor určený pro diváky dezinfikován, průběžně se provádí úklid i při provozu (dezinfekce klik, madel, pultů atd.), denní úklid se provádí dezinfekčními přípravky s virucidními účinky, a to v souladu s případnými dalšími doporučeními místně příslušné krajské hygienické stanice,

Provoz nákupních center s prodejní plochou přesahující 5 000 m2

Pravidla pro provoz:
 • provozovatel zajistí alespoň jednu osobu, která dohlíží na dodržování následujících pravidel a působí na zákazníky a další osoby, aby je dodržovali,
 • následující pokyny pro zákazníky jsou sdělovány zákazníkům a dalším osobám zejména formou informačních tabulí, letáků, na obrazovkách, rozhlasem apod.,
 • provozovatel zajistí viditelné označení pokynu k dodržování rozestupu 2 metrů mezi osobami na veřejně přístupných plochách v nákupním centru (např. formou infografiky, spotů v rádiu centra, infografiky u vstupu do prodejen a jiných provozoven, infografiky na podlaze veřejných prostor apod.),
 • je realizován režimový plán úklidu, kterým bude upraven režim úklidu, dezinfekce, případně dekontaminací společných prostor na základě odborného doporučení místně příslušné krajské hygienické stanice,
 • je zamezováno shlukování osob, zejména ve všech místech, kde to lze očekávat, např. vstupy z podzemních garáží, prostor před výtahy, eskalátory, travelátory, záchody apod.,
 • u každého vstupu pro zákazníky a zaměstnance do obchodního centra je zajištěna možnost dezinfekce rukou,
 • ve všech prodejnách a jiných provozovnách je zajištěna možnost dezinfekce rukou alespoň v prostoru každé pokladny nebo pokladní zóny,
 • platební terminály jsou pravidelně dezinfikovány,
 • u vchodu do každé provozovny je umístěno viditelné označení pokynu dodržování odstupu osob 2 metry od sebe v prostoru provozovny,
 • provozovatel zajistí školení pracovníků s cílem zajistit a ověřit znalosti o opatřeních, příznacích nemoci a prevenci šíření nákazy včetně ochrany návštěvníků a pracovníků,
 • provozovatel zajistí pro návštěvníky a další osoby v nákupním centru možnost odstranění osobních ochranných prostředků (roušky, rukavice apod.) do směsného odpadu,
 • dětské koutky a podobné služby nejsou provozovány,

Provoz hradů, zámků a dalších podobných kulturních památek

 • je povolen provoz venkovních prostor s počtem návštěvníků v jednom dni nepřesahující 250 osob na jeden hektar plochy zařízení
 • je povolen provoz vnitřních prostor pro účast nejvýše 500 osob ve stejný čas, přičemž musí připadat 10 m2 prostorů přístupných návštěvníkům na 1 návštěvníka
Pravidla pro provoz v případě venkovních prostor: 
 • provozovatel zajistí zvýšenou dezinfekci areálu, 
 • provozovatel zajistí opatření k zabránění hromadění osob a kontroly dodržování minimálních rozestupů v místech, kde lze očekávat akumulaci osob, např. pokladny, vstupní brány, prostory před záchody, odpočinkové zóny, atrakce, občerstvovací zóny apod.,
Pravidla pro provoz v případě vnitřních prostor: 
 • mezi návštěvníky jsou dodržovány odstupy alespoň 2 metry s výjimkou členů domácnosti, 
 • je zajištěna dezinfekce rukou pro personál i návštěvníky, 
 • pravidelně se provádí dezinfekce ploch, kterých se dotýkají ruce,

Přírodní koupaliště a umělá koupaliště (plavecký bazén, koupelový bazén, bazén pro kojence a batolata, brouzdaliště)

 • je povolena přítomnost nejvýše 500 osob ve stejný čas, přičemž musí připadat 10 m2 prostorů přístupných návštěvníkům na 1 návštěvníka
 • návštěvníci nejsou povinni nosit ochranný prostředek dýchacích cest, který brání šíření kapánek, jsou-li ve vzdálenosti nejméně 2 metry od jiné osoby, s výjimkou členů domácnosti a blízkých osob,
 • mohou být provozovány parní lázně a vodní atrakce, u kterých v důsledku proudící vody dochází k nechtěnému kontaktu návštěvníků, zejména typu divoká řeka, houpací bazén, vlnové atrakce apod.
Pravidla pro provoz:
 • provozovatel zajistí alespoň jednu osobu, která dohlíží na dodržování následujících pravidel a působí na zákazníky a další osoby, aby je dodržovali,
 • provozovatel zajistí opatření k zabránění hromadění osob a kontroly dodržování minimálních rozestupů v místech, kde lze očekávat akumulaci osob,
 • mezi návštěvníky jsou dodržovány odstupy alespoň 2 metry, s výjimkou členů domácnosti,
 • je zajištěna dezinfekce rukou pro personál i návštěvníky,
 • pravidelně se provádí dezinfekce ploch, kterých se dotýkají ruce,
 • u vstupu na koupaliště a na dalších viditelných místech provozovatel zveřejní základní pokyny pro chování návštěvníků,
 • všechny prostory, v nichž se budou v rámci kurzů plavání pro kojence a batolata pohybovat rodiče s dětmi, včetně ploch, které přicházejí do styku s dětmi, jsou před každou výukovou hodinou vydezinfikovány,
 • hračky a pomůcky používané v bazénu, okraje van a bazénů určených pro koupání kojenců a batolat jsou dezinfikovány a následně opláchnuty pitnou vodou před každou výukovou hodinou,
 • návštěvníci nejsou povinni nosit ochranný prostředek dýchacích cest, který brání šíření kapánek, při pobytu ve vodě,

Sauny

 • je zrušena povinnost dodržovat minimální prostor 4 m3 na zákazníka,
 • mohou být provozovány parní sauny
Pravidla pro provoz:
 • zákazník provede dezinfekci rukou před vstupem,
 • sauna je nastavena na min. 70 °C,
 • mezi zákazníky je rozestup alespoň 1,5 metru ve všech prostorách včetně šaten
 • dezinfekce a papírové utěrky jsou k dispozici pro zákazníky ve všech prostorách,
 • provozovatel provádí zvýšenou frekvenci kontrol saun a dodržování opatření,
 • provádí se pravidelná dezinfekce míst ploch, kterých se dotýkají ruce,
 • všechno prádlo se dezinfikuje varem (prostěradla, ručníky, roušky),
 • neprovádí se saunové ceremoniály, při kterých dochází k víření vzduchu,
 • neprovozují se ledové studny a krystalické ochlazení,
 • pracovníci si pravidelně dezinfikují ruce,
 • provádí se 100% výměna vzduchu pomocí vzduchotechniky,
 • provádí se intenzivní čištění a dezinfekce virucidními prostředky všech prostor každý den po uzavření provozu nad rámec standardního čištění,
 • zákazníci nejsou povinni nosit ochranný prostředek dýchacích cest, který brání šíření kapánek, při pobytu v sauně,
 • používají se pouze individuální stavebně oddělené sprchy, součástí každé sprchy je dávkovač s dezinfekčním mýdlem.

Při provozování povolených aktivit je povinné nadále dodržovat pravidla pro vykonávání těchto činností, které jsou uvedeny výše a pro ostatní činnosti zůstávají v platnosti pravidla platná od 25. května 2020, která naleznete v tomto článku.

 

Plné znění mimořádných opatření k omezení slavnosti, divadelních a filmových představení, sportovních a jiných shromáždění a trhů platných od 15. června 2020 naleznete zde

Plné znění mimořádných opatření k nošení ochranných prostředků dýchacích cest platných od 15. června 2020 naleznete zde

Plné znění mimořádných opatření k omezení provozů a služeb platných od 15. června 2020 naleznete zde

Plné znění mimořádných opatření k omezení vstupu na území ČR od 15. června 2020 naleznete zde

 

14. červen 2020 | Autor: HZS Karlovarského kraje