Co hrozí v Karlovarském kraji

 

1. Přehled možných zdrojů rizik a analýza ohrožení

Přehled možných zdrojů rizik na území Karlovarského kraje je zpracován s využitím výstupů z národní Analýzy rizik pro Českou republiku schválené po projednání v bezpečnostní radě státu usnesením bezpečnostní rady státu č. 17 ze dne 17. února 2016 a z aktualizované Analýzy ohrožení území Karlovarského kraje zpracované členy Koordinační skupiny pro tvorbu a aktualizaci Krizového plánu Karlovarského kraje a projednané v Bezpečnostní radě Karlovarského kraje dne 19. března 2020.

V rámci provedené Analýzy hrozeb pro Českou republiku na národní úrovni a souhrnné aktualizace Analýzy ohrožení 2020 na krajské úrovni byly pro území Karlovarského kraje identifikovány následující hrozby:

 • 6 typů hrozeb s potenciální schopností způsobit vznik krizové situace (celková míra rizika odpovídá hodnotě 50), které jsou povinně zařazeny do krizových plánů krajů a postupy pro řešení těchto hrozeb jsou rozpracovány v Krizovém plánu Karlovarského kraje,
 • 6 typů hrozeb s potenciální schopností způsobit vznik krizové situace (celková míra rizika odpovídá hodnotám v intervalu 30 až 50), postupy pro řešení těchto hrozeb jsou rozpracovány v Krizovém plánu Karlovarského kraje,
 • 16 typů hrozeb s potenciální schopností způsobit vznik mimořádné události, při níž lze předpokládat vyhlášení 3. nebo zvláštního stupně poplachu podle Poplachového plánu IZS Karlovarského kraje (celková míra rizika odpovídá hodnotám v intervalu 11 až 29), postupy pro řešení těchto hrozeb jsou zpracovány v Havarijním plánu Karlovarského kraje,
 • 15 typů hrozeb může způsobit vznik mimořádné události, pro jejichž řešení lze předpokládat využití běžné činnosti a standardních postupů složek IZS, správních úřadů, orgánů kraje a obcí nebo subjektů kritické infrastruktury (celková míra rizika odpovídá hodnotám v intervalu 0 až 10).

 

Zbývajících 28 typů hrozeb stanovených národním registrem typů nebezpečí naturogenního nebo antropogenního charakteru nebylo v rámci Analýzy ohrožení 2020 zahrnuto do podrobného hodnocení celkového rizika z důvodu zjištění velmi nízkého celkového rizika v rámci předběžné analýzy ohrožení území nebo z důvodu, že se jedná o nebezpečí, která jsou řešitelná pouze z centrální úrovně, přičemž by složky IZS, správní úřady, orgány kraje, orgány obcí nebo subjekty kritické infrastruktury na krajské úrovni plnily úkoly a opatření vydávané Vládou ČR, ministerstvy a jinými ústředními správními úřady.

Obr. č. 1: Přehled hrozeb s identifikovanou celkovou mírou rizika na území KK

Hrozba

 

A2_obr_1.jpg
Migrační vlny velkého rozsahu
Narušení bezpečnosti kritické informační infrastruktury
Narušení dodávek potravin velkého rozsahu
Narušení dodávek ropy a ropných produktů
Narušení finančního a devizového hospodářství státu
Narušení funkčnosti významných systémů el. komunikací
Extrémní vítr
Narušení dodávek elektrické energie velkého rozsahu
Povodeň
Zvláštní povodeň
Přívalová povodeň
Epidemie – hromadné nákazy osob
Narušování zákonnosti velkého rozsahu (včetně terorismu)
Extrémně vysoké teploty
Náledí a ledovka
Narušení dodávek pitné vody velkého rozsahu
Závažná nehoda v letecké dopravě
Únik nebezpečné chemické látky při přepravě
Závažná nehoda v silniční dopravě
Narušení dodávek tepla velkého rozsahu
Závažná nehoda v drážní dopravě
Únik nebezpečné chemické látky ze stacionárního zařízení
Výskyt extrémně nízké teploty
Námraza
Dlouhodobé sucho
Požár v přírodě
Narušení dodávek plynu velkého rozsahu
Epizootie – hromadné nákazy zvířat
Nález nevybuchlé munice
Atmosférické výboje
Požár v zástavbě a průmyslu
Propad zemských dutin
Sněhová kalamita
Svahová nestabilita
Výbuch v zástavbě a průmyslu
Vydatné srážky
Epifytie - hromadné nákazy polních kultur
Propad starých důlních děl
Zemětřesení
Únik radioaktivní látky při přepravě
Sněhová lavina
Únik biologických agens a toxinu při přepravě
Radiační havárie
 
  

2. Přehled hrozeb pro jednotlivé obce v Karlovarském kraji

V přehledu hrozeb pro jednotlivé obce v Karlovarském kraji jsou uvedeny hrozby, které mají potenciální schopnost ohrozit lidské životy, zdraví, zvířata, majetek nebo životní prostředí. Jedná se o:

 • přehled zón ohrožení tzv. podlimitních objektů a ochranných pásem chovů stanovená podle zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů,
 • přehled provozovatelů objektů zařazených do skupiny „A“ a „B“ podle zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2001 Sb., o správních poplatcích,
 • přehled oblastí ohrožených přirozenou, zvláštní či přívalovou povodní podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů,
 • přehled rizik podle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů, která byla identifikována v Analýze ohrožení 2020.
Přehledy hrozeb pro jednotlivé obce v jednotlivých správních obvodech obcí s rozšířenou působností

3. Zdroje rizik na území Karlovarského kraje

Podlimitní objekty a objekty zařazené do skupiny „A“ nebo „B“ podle zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2001 Sb., o správních poplatcích, které se nachází na území Karlovarského kraje, jsou uvedeny zde.

4. Mapa rizik Karlovarského kraje

Zdroje rizik dle výstupů z Analýzy ohrožení území Karlovarského kraje jsou graficky znázorněné na obr. č. 1.

 

Obr. č. 1 Mapa rizik Karlovarského kraje 

Mapa rizik Karlovarsk

Mapa rizik ke stažení  zde .

5. Možný přesah následků působení hrozeb z/na území jiného kraje nebo státu

5.1. Přesah následků působení hrozeb z území Plzeňského kraje

 • Na základě podkladů poskytnutých HZS Plzeňského kraje je evidován přehled významných chovů s možným přesahem následků hrozby epizootie na území Karlovarského kraje.

5.2. Přesah následků působení hrozeb na území Plzeňského kraje

 • Možný přesah následků hrozby přirozené povodně je evidován u vodních toků Manětínský potok a Střela,
 • možný přesah následků hrozby zvláštní povodně je evidován u vodních děl Mariánské Lázně a Žlutice,
 • možný přesah následků hrozby narušení dodávek pitné vody je evidován u ÚV Žlutice,
 • možný přesah následků hrozby epizootie.

5.3. Přesah následků působení hrozeb z území Ústeckého kraje

 • Na základě podkladů poskytnutých HZS Ústeckého kraje je evidován přehled významných chovů s možným přesahem následků hrozby epizootie na území Karlovarského kraje.

5.4. Přesah následků působení hrozeb na území Ústeckého kraje

 • Možný přesah následků hrozby přirozené povodně je evidován u vodních toků Blšanka, Libocký potok a Ohře,
 • možný přesah následků hrozby zvláštní povodně je evidován u vodních děl Horka, Jesenice, Skalka a Stanovice,
 • možný přesah následků hrozby narušení dodávek pitné vody je evidován u ÚV Žlutice a ÚV Myslivny,
 • možný přesah následků hrozby epizootie.

5.5. Přesah následků působení hrozeb na území Spolkové republiky Německo

 • Možný přesah následků hrozby epizootie je evidován u chovů, v nichž je možné očekávat výskyt onemocnění slintavky a kulhavky skotu nebo aviární influenzy, tj. ptačí chřipky,
 • možný přesah následků hrozby přirozené povodně je evidován u vodních toků Bílý Halštrov, Černá, Hranický potok a Plesná,
 • možný přesah následků hrozby přívalových srážek je evidován na území Kraslic.