Rady a doporučení – ÚDRŽBA SPALINOVÝCH CEST

Pohled z okna nám může evokovat pocit přicházejícího jara. Venkovní teploty jsou již delší dobu nad nulou. Málo kdo by si však pomyslel, že může v tomto období konce topné sezóny dojít k požáru domu od komína – spalinové cesty. Pojďme si říci, co nás může v topné sezóně ohrozit a jak se vyvarovat možného nebezpečí.

V zimě bývá počasí často nevyzpytatelné. Změny zimního počasí, jako například změny tlaku vzduchu, inverze, silný vítr až vichřice nebo chumelenice, mívají vliv na používání a chod topných zařízení. Dochází k nedokonalému spalovaní, usazování a zanášení spalinové cesty, které může zapříčinit vznik požáru.

Možné příčiny vzniku požáru spalinové cesty:

 • nesprávná instalace topného prostředku,
 • nesprávný provoz a údržba,
 • opotřebení,
 • nevhodná konstrukce komínu – spalinové cesty.

Foto: Požár spalinové cesty – komína

Zdroj: HZS Karlovarského kraje, stanice Ostrov

Rizika spojená s neprováděním pravidelných kontrol a čištění spalinových cest:

 • možnost úniku spalin do obytných částí,
 • možnost vzniku požáru sazí ve spalinové cestě a následného rozšíření po objektu,
 • snížení účinnosti topidla,
 • zvýšení spotřeby paliva,
 • u bytových domů riziko ohrožení sousedů, či jejich majetku,
 • uložení finanční sankce ze strany HZS kraje.

Foto: Požár usazenin v komíně

Požár SP.jpg

Zdroj: HZS ČR

Doporučení k bezpečnému provozu spalinových cest:

 • pravidelně nechat provést čištění a kontrolu spalinových cest osobou s živnostenským oprávněním v oboru kominictví,
 • spalinové cesty u topidel na pevná paliva s výkonem do 50 kW může čistit i vlastník svépomocí,
 • pravidelně nechat provést revizi spalinových cest osobou, která je držitelem osvědčení revizního technika spalinových cest,
 • používat jen výrobcem určené palivo.

Foto: Usazeniny v komínové rouře

SP saze.jpg

Zdroj: HZS Karlovarského kraje

Údržba a provoz spalinových cest je zakotvena v zákoně č. 133/1985 Sb., o požární ochraně a dále upravena ve vyhlášce č. 34/2016 Sb., o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty. Pro běžný provoz spalinových cest jsou nastavené zákonné lhůty kontrol a čištění:

Výkon připojeného spotřebiče paliv

Činnost

Druh paliva připojeného spotřebiče paliv

Pevné

Kapalné

 

Plynné

Celoroční provoz

Sezónní provoz

Celoroční provoz

Sezónní provoz

do 50 kW včetně

Čištění spalinové cesty

3 x za rok

2 x za rok

2 x za rok

1 x za

rok

1 x za rok

Kontrola spalinové cesty

1 x za rok

1 x za rok

1 x za rok

nad 50 kW

Čištění a kontrola spalinové cesty

2 x za rok

1 x za rok

1 x za rok

 

Několik základních zásad při používání tepelných spotřebičů na závěr

Vždy je nutné dodržovat návod výrobce ke konkrétnímu spotřebiči. Spalovat lze pouze takové palivo, pro které je konkrétní spotřebič určen. Při užívání spotřebičů na tuhá paliva používejte suché palivo, zabráníte tím nedokonalému spalování a vzniku nadměrných usazenin ve spalinové cestě.

 

Nepodceňujte preventivní opatření, mezi která patří pravidelné čištění spalinové cesty, a to především s ohledem na intenzitu topení. Minimalizujete tak riziko vzniku požáru v komínech. 

 

Tabulka: Přehled požárů spalinových cest a tepelných spotřebičů v Karlovarském kraji

ISV 5.0 Statistické sledování událostí HZS Karlovarského kraje

Požáry podle příčiny a činnosti při vzniku

Období od: 1. 9. 2023 do: 29. 2. 2024

KATEGORIE

počet požárů

podíl v %

přímá škoda v tis. Kč

KOMÍNY

 

 

 

nevhodná konstrukce komínu a odvod spalin/větrací

2

0,75

320

zazděný nebo přizděný trám v komíně

0

0

0

spáry v komíně, nezajištěná komínová dvířka, nezajištěné

0

0

0

jiskry z komína a zažehnutí sazí v komíně

27

10,07

0

CELKEM

29

10,82

320

TOPIDLA

 

 

 

technická závada topidla /i v dopravním prostředku/

0

0

0

špatný stav topidla nebo kouřovodu

2

0,75

250

nesprávné umístění a instalace topidel a kouřovodů/v

2

0,75

700

jiná závada

1

0,37

0

CELKEM

5

1,87

950

Zdroj: HZS Karlovarského kraje

Příklad reálného zásahu hasičů u požáru komínu, který se rozšířil do podlahy domu naleznete zde.

Další informace o provozování spalinových cest naleznete na Bezporu zde.

6. března 2024 | Autor: HZS Karlovarského kraje