V Krajské knihovně Karlovy Vary úspěšně proběhl první ročník akce Den rodinné prevence s Karlovarským krajem

V Krajské knihovně Karlovy Vary dne 7. září 2022 úspěšně proběhl první ročník akce Den rodinné prevence s Karlovarským krajem, kterou pořádal odbor bezpečnosti a krizového řízení Krajského úřadu Karlovarského kraje. 

Celé akce se zúčastnilo přes 140 zájemců o problematiku rodinných vztahů a prevence rizikového chování.

V dopoledním bloku se během akreditovaného semináře „Rizikoví rodiče a rizikové děti“ mohli sociální pracovníci, pedagogové, vychovatelé a odborníci z řad neziskových organizací a škol dozvědět o problematice rizikových dětských klientů a jejich rodičů, závažných problémů zanedbávání, týrání a sexuálního zneužívání dětí a získat ucelený pohled na úlohu a možnosti sociálního pracovníka v rámci sociální práce s klienty. Kapacita semináře byla plně obsazena, čímž se potvrdil velký zájem odborné veřejnosti o tuto problematiku. Seminář vedla lektorka PhDr. Eva Klimentová, Ph.D. a pro Karlovarský kraj jej zrealizovala vzdělávací agentura EDUPOL.

Klimentová

Odpoledne se již program otevřel široké veřejnosti a byl zahájen dvouhodinovým individuálním a anonymním poradenstvím pro rodiče z oblasti
rodičovství, výchovy a rizikového chování dětí včetně závislostí. Ke konzultacím byli připraveni odborníci z řad psychologů, adiktologických služeb, metodiků prevence, či sociálních pracovníků. 

Herman

Na závěr programu byla připravena přednáška PhDr. Marka Hermana na téma pravidel v rodině, role matky a otce a vlivu rodinného prostředí na dítě. Přednášky se zúčastnilo 80 posluchačů z řad odborné i laické veřejnosti. Během přednášky bylo zajištěno hlídání dětí v dětském oddělení knihovny, kde si pro ně připravila preventivní program Městská policie Karlovy Vary.

Hlídání dětí MP


Velký zájem veřejnosti o celý program akce Den rodinné prevence s Karlovarským krajem a klíčová úloha rodiny v primární prevenci rizikového chování přinášejí mnoho možností, jak prostřednictvím vzdělávání a zvyšování rodičovských kompetencí minimalizovat patologické projevy ve výchově dětí a snížit tím pravděpodobnost rozvoje rizikového chování u dětí a mládeže, včetně rozvoje závislostí v pozdějším věku.