Nová služba pro osoby se specifickým zdravotním postižením zřizovaná u HZS Karlovarského kraje

Osoby, které používají zvláštní způsob tísňového volání nebo při jejichž záchraně je nutno uplatnit zvláštní pravidla a postupy, mají možnost požádat Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje o zařazení na seznam osob vedený u operačního a informačního střediska Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje.

Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje vede v souladu s ustanovením § 38 zákona č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru) seznam osob, které používají zvláštní způsob tísňového volání nebo při jejichž záchraně je nutno uplatnit zvláštní pravidla a postupy (dále jen "seznam osob").

Údaje vedené v seznamu osob slouží zejména operačnímu a informačnímu středisku Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje, jednotkám požární ochrany a zdravotnické záchranné službě při příjmu tísňového volání, při provádění záchranných a likvidačních prací nebo při plnění úkolů ochrany obyvatelstva, mezi něž patří mj. organizování evakuace obyvatelstva např. při požáru domu, za povodně nebo při dlouhodobém výpadku v dodávkách elektrické energie. V takovýchto případech umožní tento seznam osob operátorům tísňové linky prioritně kontaktovat takto vedené osoby a zjistit jejich aktuální stav a potřeby.

Kdo je osobou, která může používat zvláštní způsob tísňového volání nebo při jejíž záchraně může být nutno uplatnit zvláštní pravidla a postupy?

Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje si vyhrazuje právo odmítnout zařadit žadatele na seznam osob při nesplnění podmínek pro jejich zařazení. Právo požádat o zařazení na seznam osob mají všechny osoby s těžkým zdravotním handicapem, přičemž se jedná zejména o:

 • Osoby se sluchovým postižením.
 • Osoby se závažnou poruchou řeči.
 • Osoby nevidomé.
 • Osoby v domácí péči, jejichž životní funkce jsou závislé na elektrickém zdravotnickém přístroji (př. elektrický plicní ventilátor, kyslíkový koncentrátor, elektrická zdravotnická odsávačka, domácí hemodialýza, mechanická srdeční podpora atd.).
 • Osoby se závažným omezením schopnosti pohybu (kvadruplegici, paraplegici).

Kdo bude využívat údaje vedené v seznamu osob?

 • Operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje.
 • Operační středisko zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje.

K čemu seznam osob slouží?

 • Při příjmu tísňového volání od evidované osoby se operátorovi tísňové linky automaticky zobrazí specifické potřeby pro komunikaci s danou osobou, např. u osoby se sluchovým postižením nebo se závažnou poruchou řeči umožní operátorovi komunikovat prostřednictvím SMS zpráv.
 • Při řešení mimořádných událostí, např. požár domu, povodně, dlouhodobý výpadek elektrické energie aj., mohou operátoři tísňové linky proaktivně kontaktovat osoby vedené v seznamu osob a zjistit jejich aktuální stav a potřeby, reagovat na ně a případně proaktivně vyslat síly a prostředky určené pro zajištění včasné pomoci osobám vedeným na seznamu.

K čemu seznam osob neslouží?

 • K řešení servisních požadavků a poruch na elektrických zdravotnických přístrojích.
 • K varování a informování obyvatelstva.

Kdo a jakým způsobem může požádat o zařazení a vyřazení na seznam osob?

 • O zařazení do seznamu osob může požádat osoba se zdravotním postižením nebo její zákonný zástupce. Hasičský záchranný sbor zařadí osobu se zdravotním postižením do seznamu osob na základě žádosti a ze seznamu osob ji na její žádost nebo žádost jejího zákonného zástupce bez zbytečného odkladu vyřadí.
 • Součástí žádosti je souhlas se zpracováváním osobních údajů osoby se zdravotním postižením v rozsahu jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého pobytu nebo adresa místa hlášeného pobytu na území České republiky, jde-li o cizince, popřípadě též adresa místa, kde se dlouhodobě zdržuje, a druh zdravotního postižení. Součástí žádosti je i telefonní číslo žadatele. Platnost souhlasu skončí vyřazením osoby ze seznamu osob. Pro efektivní využití seznamu osob je součástí žádosti dále i informace o možném způsobu komunikace a případném omezení schopnosti pohybu žadatele.
 • Žádost o zařazení a žádost o vyřazení ze seznamu osob lze podat hasičskému záchrannému sboru kraje příslušnému podle místa trvalého pobytu osoby se zdravotním postižením poštou na adresu: Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje, Závodní 205, 360 06 Karlovy Vary nebo elektronicky na e-mailové adresy: dana [dot] diviakova [at] hzscr [dot] cz a nela [dot] rusovova [at] hzscr [dot] cz
 • Zde naleznete ke stažení  Žádost o zařazení na seznam osob a Informační letáček k žádosti o zařazení na seznam osob .

Spolupracující organizace

Centrum domácí umělé plicní ventilace (DUPV) při Nemocnici Ostrov

DUPV umožňuje v rámci pilotního programu kompletní realizaci převedení pacienta vhodného k DUPV z následné intenzivní péče Nemocnice Ostrov včetně zajištění péče na oddělení Odlehčovací ventilační péče.

Bližší informace k projektu „Z umělé plicní ventilace do domácí péče? Proč ne?“ naleznete na tomto informačním letáčku:  DUPV pro veřejnost.

 • MUDr. Abdulhamid Alwail, primář NIP
 • Telefon: 353 364 106
 • Kamila Zikmundová, koordinátor DUPV
 • Telefon: 731 506 070

Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z.s.

Bližší informace o možnostech a projektech realizovaných v rámci Karlovarského kraje pro osoby neslyšící a nedoslýchavé poskytne tlumočník českého znakového jazyka Bc. Petra Beránková, DiS. na níže uvedených kontaktech.

 • Telefon i SMS: +420 724 964 771
 • E-mail: petra-berankova [at] seznam [dot] cz
 • Skype: petra.berankova2
 • Facebook: neslyšící – Karlovarský kraj
 • Web: www.snncr.cz

Tyfloservis, o. p. s.

Služby Tyfloservisu jsou určeny všem lidem ve věku 15 a více let, kteří mají výrazné potíže se zrakem nebo jsou zcela nevidomí a nabízí podporu, informace a nácvik dovedností lidem, kteří přes vážné zrakové potíže hledají cestu k co možná nejsamostatnějšímu životu. Bližší informace o službách pro nevidomé a slabozraké osoby poskytne vedoucí střediska pro Karlovarský kraj Mgr. Petra Marková na níže uvedených kontaktech.

 • Adresa: Mozartova 444/6, Karlovy Vary
 • Telefon: +420 353 236 068
 • E-mail: k [dot] vary [at] tyfloservis [dot] cz
 • Web: www.tyfloservis.cz

Spolek slepých a slabozrakých občanů, jejich rodinných příslušníků a přátel Karlovy Vary

Nezisková organizace zajišťující volnočasové aktivity členů, jejíž členové se schází 1x měsíčně. Bližší informace o možnostech a projektech pro nevidomé a slabozraké osoby poskytne předsedkyně spolku Jana Pohanová na níže uvedených kontaktech.

 • Telefon: +420 353 565 065, +420 728 617 629
 • E-mail: slabozracikv [at] seznam [dot] cz
 • Informační skřínka u Alžbětiných lázní