Dopravní nehoda s velkým počtem zraněných osob

1 Řetezová nehoda.jpg

1. Charakteristika dopravní nehody s velkým počtem zraněných osob

2. Ohrožení osob

3. Předpokládané ztráty a škody na majetku a životním prostředí

4. Jak se chovat při dopravní nehodě s velkým počtem zraněných osob

5. Možné související hrozby

 

1. Charakteristika dopravní nehody s velkým počtem zraněných osob

Dopravní nehoda s velkým počtem zraněných osob je mimořádná událost s hromadným postižením více než 15 osob na zdraví, při které je v souvislosti s provozem na pozemní komunikaci (železnici, ve vzdušném prostoru) přímo ohrožen život nebo zdraví velkého počtu osob, případně vznikla velká škoda na majetku nebo na životním prostředí.

2. Ohrožení osob

Ohrožení osob při dopravní nehodě s velkým počtem zraněných osob spočívá v:

 • přímém ohrožení života a zdraví či zhoršení psychického stavu účastníků dopravní nehody, příp. blízkých osob účastníků dopravní nehody,
 • dezorientaci účastníků dopravní nehody, 
 • ohrožení života a zdraví účastníků dopravní nehody, zasahujících složek integrovaného záchranného systému a dalších osob na místě dopravní nehody v případě úniku nebezpečných látek z havarovaných dopravních prostředků.

3. Předpokládané ztráty a škody na majetku a životním prostředí

V souvislosti s řešením dopravní nehody s velkým počtem zraněných osob se jedná zejména o tyto náklady:

 • ztížená finanční situace účastníků dopravní nehody (z důvodu pracovní neschopnosti),
 • náklady na opravu nebo odpis soukromého majetku (vozidla, náklad atp.) a veřejného majetku (dopravní a veřejná infrastruktura),
 • havarijní znečištění podzemních a povrchových vod, jiné poškození životního prostředí a náklady na asanaci životního prostředí (únik nebezpečných látek a provozních kapalin do životního prostředí, šíření požáru z dopravní nehody s velkým počtem zraněných osob do přilehlé vegetace atp.) a na statické posouzení a případné provizorní zajištění objektů a zařízení poškozených havarovanými vozidly.

4. Jak se chovat při dopravní nehodě s velkým počtem zraněných osob

1 Vlak složky IZS.jpg

4.1 Kde najít informace o hrozbě a výskytu dopravní nehody s velkým počtem zraněných osob

Víte, kde najdete předpovědní, výstražné a aktuální informace o mimořádných událostech?

 • Přehled vybraných informačních zdrojů pro různé typy mimořádných událostí naleznete zde.
 • Aktuální informace k závažné dopravní nehodě s velkým počtem zraněných osob, o jejím průběhu a o jejím odstranění sledujte na Facebookovém profilu HZS Karlovarského kraje nebo na jeho Twitterovém účtu pod uživatelským jménem @hzskvk.
 • V případě ohrožení zdraví nebo života volejte na tísňovou linku 112. 

4.2 Zásady správného chování před dopravní nehodou s velkým počtem zraněných osob

Abyste zmírnili důsledky vzniku dopravní nehody, je třeba dodržovat několik důležitých zásad:

 • používejte bezpečnostní pásy,
 • nemluvte za jízdy na řidiče,
 • neopouštějte za jízdy sedadlo. 

4.3 Zásady správného chování při dopravní nehodě s velkým počtem zraněných osob

 • Dbejte na vlastní bezpečnost,
 • zachovejte klid,
 • nepodléhejte panice,
 • je-li to možné, opusťte dopravní prostředek, abyste byli dostatečně daleko od vozovky, nejlépe za svodidly,
 • pokud jsou na místě zraněné osoby, zavolejte na telefonní číslo 112 a poté se věnujte zraněným,
 • poskytněte bezodkladnou první pomoc zraněným - zastavte masivní krvácení, kontrolujte dýchání, resuscitujte,
 • umožňuje-li to váš zdravotní stav, pomozte ostatním spolucestujícím opustit dopravní prostředek.

4.4 Zásady správného chování po dopravní nehodě s velkým počtem zraněných osob

 • V případě potřeby vyhledejte odbornou pomoc,
 • máte-li sjednané cestovní pojištění, kontaktujte asistenční službu pojišťovny, se kterou máte uzavřenou smlouvu.

Po dopravní nehodě jsou zranění účastníci přepraveni do nejbližších zdravotnických zařízení. Tato zdravotnická zařízení využívají tzv. Traumatologický plán“, který je určen pro řešení mimořádných událostí spojených se zraněním velkého počtu osob, které bude potřeba ošetřit. Tento plán se zabývá koordinací činností Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje a zdravotnických zařízení na území Karlovarského kraje při mimořádných událostech s hromadným postižením osob. Dále je Traumatologický plán také využíván pro případy evakuace a ukrytí obyvatelstva, kdy je ve spojitosti s těmito úkony zapotřebí zajistit zdravotní péči a zdravotní služby účastníkům dopravní nehody.

V souvislosti s dopravní nehodou se u vás mohu objevit psychické problémy. Na místo dopravní nehody je možno povolat psychologa, případně vyškolené osoby, které vám mohou na místě nehody nebo následně na jiném domluveném místě poskytnout psychosociální pomoc. Tyto osoby jsou členy týmu posttraumatické péče Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje nebo členové tzv. KIP týmu“ (Komunitní Intervenční Psychosociální tým). KIP tým tvoří vybraní členové nevládních neziskových organizací. Členové KIP týmu jsou využíváni pro zajištění psychosociální pomoci a posttraumatické péče osobám zasaženým následky mimořádných událostí, k provozu evakuačních středisek a Asistenčního centra pomoci nebo pro obsluhu Informační linky integrovaného záchranného systému na území Karlovarského kraje. 

Při mimořádných událostech s velkým počtem zraněných osob, u nichž je předpoklad, že se k místu mimořádné události začnou sjíždět rodinní příslušníci, kteří budou hledat své příbuzné či čekat na jejich identifikaci, je možné dočasně zřídit tzv. „Asistenční centrum pomoci“. Jeho cílem je poskytnout rodinám zasažených osob bezpečný prostor, aktualizované informace, překladatelské služby, psychosociální podporu, ochranu před médii a prostor pro shledání rodinných příslušníků. Asistenční centrum pomoci zpravidla není na místě zásahu, zřizuje se zejména v předem vytipovaném objektu a funguje v nepřetržitém provozu 24 hodin denně. 

Pro případ mimořádných událostí s velkým počtem zraněných osob bude zprovozněna tzv. „Informační linka integrovaného záchranného systému“. Na této lince se může veřejnost dotazovat na konkrétní osoby, které se staly nebo mohly stát poškozenými mimořádnou událostí.

Informační linka pro Karlovarský kraj: 950 380 180  

5. Možné související hrozby

V souvislosti s výskytem dopravní nehody s velkým počtem zraněných osob je možné očekávat vznik dalších sekundárních mimořádných událostí. Jedná se zejména o únik nebezpečné látky.